×
RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání a pracovní pozice:

Od 1.11. 2011 -         Vědecko-pedagogický pracovník na Katedře pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU v Praze.

4.10. 2010 - 31.10.2011 Technický pracovník na Katedře pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU v Praze.

2007 - 2010                 Doktorské studium - obor: Obecná produkce rostlinná, Katedra pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU v Praze. Téma disertační práce: Časová dynamika vlastností lesních půd ovlivněných acidifikací.

2010                            Státní rigorózní zkouška – obor: Geochemie, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přf UK.

2002 - 2007                 Magisterské studium - obor: Geochemie, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přf UK; Obhájená diplomová práce na téma: Použití metodiky sekvenční extrakce pro zjištění speciace antimonu v kontaminovaných půdách (oceněno cenou děkana Přf UK).

1997 - 2001                 SPŠ – technologie masa

Profesní zaměření:

Analytická chemie – iontová chromatografie, stanovení organických a anorganických aniontů a základních anorganických kationtů, příprava vzorků, vyhodnocení analýz a zpracování dat; aplikace instrumentálních „nedestruktivních“ analytických metod v pedologii.

Půdní chemie a geochemie životního prostředí: zaměření na krátkodobé časové změny v chemismu lesních půd ovlivněných acidifikací, biogeochemie lesních půd (formy Al, anionty a nízkomolekulární organické kyseliny), půdní formy Fe a Al, kontaminace životního prostředí rizikovými prvky a stanovení jejich forem.