×
RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
banner

Granty a výzkum

Výzkumné zaměření:

Půdní chemie a geochemie životního prostředí: zaměření na krátkodobé časové změny v chemismu lesních půd ovlivněných acidifikací, biogeochemie lesních půd (formy Al, anionty a nízkomolekulární organické kyseliny), půdní formy Fe a Al, kontaminace životního prostředí rizikovými prvky a stanovení jejich forem.

Analytická chemie – iontová chromatografie, stanovení organických a anorganických aniontů a základních anorganických kationtů, příprava vzorků, vyhodnocení analýz a zpracování dat; aplikace instrumentálních „nedestruktivních“ analytických metod v pedologii.

Granty

Spoluřešitel grantu TAČR TL02000160: Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny (2019-2021)

Řešitel a spoluřešitel interních vědeckých grantů GA FAPPZ ČZU v Praze:

Stanovení vodou extrahovatelného rozpustného organického uhlíku v lesních půdách (2008, řešitel)

Vazba a mobilita vybraných rizikových prvků ve střelami kontaminovaných půdách a sedimentech (2009, řešitel)

Prostorová variabilita a mobilita rizikových prvků v okolí tavící hutě (2009, spoluřešitel)

Hlavní řešitel studentského grantu Fondu Rozvoje Vysokých Škol:

Využití moderních nedestruktivních analytických metod v pedologii a geologii (2010)

Spoluřešitel řady grantů Celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze

Součástí řešitelského týmu několika projektů NAZV a GAČR v rámci Katedry pedologie a ochrany půd.

 

 

Stanovení vodou extrahovaného rozpustného organického uhlíku v lesních půdách

GA FAPPZ, 2008-2008

Vazba a mobilita vybraných rizikových prvků

GA FAPPZ, 2009-2009

Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR

GA FAPPZ, 2017-2019

Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Technologická agentura ČR, 2019-2021

Půdní prostředí a jeho variabilita, náhled na půdu z mnoha směrů

GA FAPPZ, 2021-2022