×
Ing. Jaroslava Janků, CSc.
banner

Pedagogická činnost

 

Garant předmětu Hodnocení půd - Mgr.  - APA31E

dále:

Agroekologie - Bc. - AAA22E

Základy Agroekologie - Bc. - AAA23E

 

Vedení DP a BP

Garantované předměty

 APA31E - Hodnocení půd - Mgr.  

Program přednášek a cvičení je následující:

 1. Historie hodnocení půdy, evidence půdy, katastr
 2. Bonitace, využití bonitace
 3. Oceňování nemovitostí - pojmy, podkklady
 4. Zvláštní povaha nemovitostí. Hodnota tržní a ceny zjištěné.
 5. Výnosová metoda
 6. Porovnávací metoda
 7. Zvláštnosti oceňování půdy. Trh s půdou
 8. Oceňování přírodních zdrojů
 9. Environmentální hodnocení půdy
 10. Oceňování půdy v zahraničí. Pozemkové reformy.
 11. Zákony a vyhlášky související oceňováním nemovitostí (půdy
 12.  

Základní literatura:

BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 4. přepr. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998, 498 s. ISBN 80-720-4082-0.

Dvořák, A. a kol.: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí. VŠE Praha 2007.

Janků J.: Pedologie pro ekonomy. Skriptum. ČZU Praha 2003.

Mašát K. a kolektiv: Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek. Praha 2002

Němec J. Bonitace a oceňování zemědělské půdy České republiky. Praha 2001

Němec J. Pozemkové právo a trh půdy v České republice. Praha 2004

Němeček J. a kol.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha 2011

Seják, J. a kol.: Oceňování pozemků a přírodních zdrojů, Praha, Grada Publishing, 1999tp:

ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty pozemků. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 201 s. ISBN 978-80-245-1211-2.

ZAZVONIL, Zbyněk. Oceňování nemovitostí na tržních principech. Vyd. 1. Praha: Ceduk, 1996, 173 s. ISBN 80-902-1090-2

Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Vyhláška č. 3/2008 Vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 344/1992 Sb – katastrální zákonZákon č. 183/2006 Sb – stavebnízákon
 a jiné

 

studium doplněno praktickými příklady, aplikací zákonů atd.

 

Garantované předměty

APA31E Hodnocení půd - Mgr.