×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Životopis

Odborný životopis Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. 

 Narozen: 14. 3. 1964

Rodné číslo: 640314/2460

 Bydliště: Pražská 445 250 81 Nehvizdy

 Současné pracoviště: Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha 6

 

Vzdělání: 

1986

VŠZ Praha fytotechnický obor s vyznamenáním

1993

obhajoba disertační práce v oboru Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin odborný asistent Katedra ochrany rostlin ČZU (VŠZ) Praha


2017

Habilitační řízení v oboru Ochrana rostlin


Zaměstnání:

1989 - 1994

technik Katedry ochrany rostlin VŠZ Praha

1994 – 2017

odborný asistent Katedry ochrany rostlin ČZU (VŠZ) Praha

2017 – dosud

Docent Katedry ochrany rostlin ČZU Praha


Odborné stáže: 1990 - univerzita BONN oddělení entomologie a nematologie 5 týdnů

 

Pedagogická činnost

Původním zaměřením byla specializace na předměty s problematikou živočišných škůdců (entomologie, akarologie a nematologie). Postupně jsem se specializoval i na předměty, kde se vyučuje kompletní problematika škodlivých organizmů na polních plodinách, ovoci a zelenině pro několik studijních oborů na FAPPZ. V rámci specializovaného studia oboru Rostlinolékařství učím předmět Škůdci polních plodin a předmět Chemická ochrana rostlin a předpisy.

V rámci celoživotního vzdělávání podle programu fakulty FAPPZ a ČZU se podílím na výukových kurzech pro pěstitele a na výuce v rámci Univerzity třetího věku.

Pro potřebu výuky byla zpracována skripta, která jsou pravidelně aktualizována:


Jsem vedoucí bakalářských i diplomových prací a školitel specialista několika studentů doktorského studia.

 

Vědecká činnost

Moje odborná specializace je integrovaná ochrana proti živočišným škůdcům obilnin a olejnin – řepka, mák a slunečnice. Od roku 2000 jsem řešitel – koordinátor grantových projektů.

V letech 1990 - 2003 jsem se postupně specializoval na problematiku škodlivých organismů na ozimé řepce ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Studoval jsem problematiku bionomie škůdců a ochrany proti nim, protože hospodářsky významné škody způsobené živočišnými škůdci v této plodině významně stoupaly.

Tento výzkum byl financován z grantového projektu MZe Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích. Dále byl financován z neveřejných zdrojů SPZO a několika soukromých firem.

Vzhledem k velkému nárůstů hospodářsky významných škod způsobených škůdci řepky jsem se po roce 2000 zabýval zejména problematikou bejlomorky kapustové v ozimé a jarní řepce a podzimních škůdců řepky. Vzhledem k rozsahu pěstování jsem řešil i problematiku živočišných škůdců v obilninách, zejména v pšenici.

Během let 2004 – 2016 byly založeny maloparcelkové i poloprovozní pokusy financované SPZO Praha a z neveřejných zdrojů, kde byly zkoušeny pesticidní i nepesticidní látky použitelné k ochraně proti bejlomorce kapustové.

Několik let jsme se zabývali i ochranou proti škodlivým organismům při pěstování rostlin podle pravidel ekologického zemědělství v řepce a máku. Zaměřil jsem se na studium biodiverzity a přirozených nepřátel hlavních škůdců v porostech řepky a máku. Tento výzkum byl financován z grantového projektu MZe Možnosti snížení spotřeby pesticidů při pěstování olejnin.

Výsledky maloparcelkových pokusů přispěly také k objasnění vlivu aplikace nitrofenolátů do porostů řepky na zpevnění šešulí. Na jejich základě se stala komerční aplikace přípravků na bázi nitrofenolátů běžnou součástí pěstitelské technologie řepky.

Na základě našich výsledků s aplikací křemičitanů na poškozené šešule byl zaregistrován do řepky přípravek Aqua Vitrin K.

Výsledky těchto pokusů při konvenčním i ekologickém způsobu pěstování ozimé řepky přispěly k vývoji metodiky integrované ochrany proti bejlomorce kapustové, která se povinně uplatňuje po 1. 1. 2014 v České republice i na Slovensku prakticky na celé ploše pěstované řepky.

Od roku 2011 se zabýváme se spolupracovníky problematikou půdního patogena Plasmodiophora brassicae, původce nádorovitosti košťálovin. Šíření této choroby potencionálně ohrožuje pěstování řepky v České republice. Na Katedře ochrany rostlin vzniklo centrum, které monitoruje rozšiřování tohoto patogena v České republice. Rovněž testujeme rezistenci odolných odrůd v závislosti na rozšíření odlišných patotypů v různých oblastech České republiky. Pracoviště se podílí na registračním řízení rezistentních odrůd řepky ve spolupráci s ÚKZÚZ a zastupuje Českou republiku na mezinárodních setkáních týkajících se problematiky šíření patogena Plasmodiophora brassicae. Tento výzkum byl financován z grantu MZe Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a z neveřejných zdrojů. 

Od roku 2012 se zabýváme problematikou opylovačů v porostech olejnin ve spolupráci s SPZO Praha, VÚRV Ruzyně a Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Zaměřujeme se především na studium faktorů ovlivňujících výskyt opylovačů (včel, čmeláků a samotářských včel) v porostech olejnin. Tyto pokusy jsou financovány z grantového projektu Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování, ze zdrojů SPZO a několika dalších neveřejných zdrojů. Po dokončení výzkumu předpokládáme, že by se informace o repelenci či atraktivitě pro opylovače staly součástí charakteristiky přípravků pro pěstitele.


Odborná činnost

Důraz při své činnosti kladu na spolupráci s praxí a přenos výsledků výzkumu do praxe. Věnuji se také praktické poradenské činnosti a složil jsem státní zkoušku akreditovaného poradce pro ochranu rostlin. Jsem odborný poradce – specialista SPZO Praha.

Pravidelně publikuji vědecké, odborné i populárně naučné publikace (dosud cca 500).

Aktivně provozuji poradenskou činnost.

Velmi často přednáším pro odbornou veřejnost a věnuji se objasnění rostlinolékařské problematiky široké veřejnosti.

Jsem členem Rostlinolékařské rady, poradního orgánu ministra zemědělství, člen rady Mze pro přípravu a realizaci Národního akčního plánu pro snížení spotřeby pesticidů. Dále jsem aktivním členem výboru Středočeské pobočky České společnosti rostlinolékařské a člen komise pro seznam doporučených odrůd řepky. Člen redakční rady časopisu Úroda.


.