×
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Vedoucí katedry, Proděkan pro vědecko výzkumnou činnost
banner

Granty

Fytoextrakce těžkých kovů z kontaminovaných půd: podporovaná fytoextrakce vs. Přirozená hyperakumulace

CIGA, 2006-2007

Vliv pH a obsahu organické hmoty na účinnost extrakce olova z půd pomocí EDTA a EDDS

GA FAPPZ, 2006-2006

Vertikální a horizontální distribuce mědi v půdách vinic postižených aplikací Cu-fungicidů

GA FAPPZ, 2007-2007

Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic

Grantová agentura ČR, 2008-2010

Experimentální studium sorpce Cu-pesticidů v půdě

GA FAPPZ, 2008-2008

Stabilizace kovů/polokovů v kontaminovaných půdách pomocí nového syntetického oxidu manganu: Porovnání s dalšími stabilizačními činidly

Grantová agentura ČR, 2011-2014

Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie

Technologická agentura ČR, 2011-2014

Příprava projektu analýzy izotopického znečištění Arktidy a Subarktidy

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2013-2013

Effect of Microbial Soil Properties on the half-life of Plastics

GA FZP, 2013-2013

A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2014-2017

Modelování kompetitivní adsorpce kovů a As na nanooxidy Fe-Implikace pro remediace půd

Grantová agentura ČR, 2015-2017

Brachiopods as sensitive tracers of global marine environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems

Evropská komise, 2015-2018

Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách

Grantová agentura ČR, 2018-2020

Podpora studentů ve výzkumu geoenvironmentálních věd

GA FZP, 2019-2020

Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj (SS01020167)

Technologická agentura ČR, 2020-2023

Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2023

Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty

Technologická agentura ČR, 2021-2024

Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup

Grantová agentura ČR, 2021-2023