×
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Granty

Spoluřešitel grantů a vědecko-výzkumný pracovník grantů:

2013
- 2014
Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum (MZe ČR) - NAZV (QI102A207) – Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik.


2015
-
2017 
 Technologická agentura ČR - TAČR (TA04020329) – Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic.


2017
- 2021
Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum (MZe ČR) - NAZV (QK1710379) – Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce


2018    
-
2023
Evropský Fond pro Regionální Rozvoj (ERDF) - Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravinovém řetězci - NutRisk Centre (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845) 


2019
-
2023 
Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum (MZe ČR) - NAZV (QK1910095) - Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu


2021
- 2025
Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum (MZe ČR) - NAZV (QK1910095) - Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury podporou akvaponie jako inovativní zemědělské technologie produkce potravinDegradace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) přítomných v úletovém popelu po spalování biomasy a ověření účinnosti využitím vzorkovacích standardů PAH pomocí rostlin

GA FAPPZ, 2013-2013

Vliv kompostu a vermikompostu na účinnost fytoremediace úletového popele z biomasy.

GA FAPPZ, 2014-2014

Zvýšená bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí kompostování, vermikompostování a systému půda-rostlina

CIGA, 2015-2016

Výzkumná činnost studentů v oblasti sledování polutantů v životním prostředí a jejich odstraňování

GA FAPPZ, 2023-2024