×
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Životopis

Vzdělání:

2000 – 2004 Gymnázium Arabská v Praze, obor Přírodní vědy

2004 – 2007 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor Biochemie

2007 – 2010 Česká zemědělská univerzita v Praze, 

                       bakalář (obor Udržitelné využívání přírodních zdrojů)

                       bakalářská práce: Možnosti degradace polychlorovaných bifenylů pomocí rostlin

2010 – 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze, 

                       inženýr (obor Udržitelný rozvoj biosféry - prospěl s vyznamenáním)

                       diplomová práce: Sledování obsahu polyaromatických uhlovodíků v popelu po spalování biomasy

2012 – 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze, 

                       doktor (obor Využití a ochrana přírodních zdrojů)

                       disertační práce: Bioremediace polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v popelu po                                                                     spalování biomasy pomocí rostlin a kompostováním

Ocenění: 

2012 - cena Karla Velka udelěná MŽP ČR za přínos diplomové práci pro praxi

2020 - cena rektora ČZU v Praze za publikaci v 1. decilu na Web of Science

Zaměstnání:

2013 – 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze, technik a vědecko-výzkumný pracovník projektů

od 2019         Česká zemědělská univerzita v Praze, odborný asistent

Odborné zaměření: 

  • monitorování persistentních organických polutantů a látek osobní potřeby v životním prostředí
  • bioremediace kontaminovaných odpadních materiálů a půdy
  • bioaugmentace, fytoremediace, mykoremediace, fytomykoremediace
  • chování polutantů v systému půda-rostlina
  • odstraňování polutantů pomocí kompostování a vermikompostování
  • změny mikrobiálních společenstev a mikrobiálních aktivit v kontaminované půdě
  • analytické stanovení polutantů pomocí GC/MS a GC/MS/MS (QqQ)