×
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
banner

Publikace

KUPČÁK, V. 2014. Přístupy k řešení problematiky ekonomické životaschopnosti trvale udržitelného lesního hospodářství. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí (EK OLH ČAZV). Vyd.: ČZU v Praze, 2014, s. 57-72, ISBN 978-80-213-2450-3

KUPČÁK, V.  2013. Specifika ekonomiky práce v lesním hospodářství ČR. Seminář. In. „Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství“, Česká lesnická společnost, Hranice, s. 19 – 24. ISBN 978-80-02-02446-0

KUPČÁK, V. 2013. Rentabilita v dřevozpracujícím průmyslu v České republice. In 8. medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomika a manažment podnikov 2013“. Vědecký výbor mezinárodní vědecké konference. Technická univerzita vo Zvolene, s. 214-221. ISBN 978-80-228-2565-8 /CD/

KUPČÁK, V.  2013. Zahraniční investice v dřevařském průmyslu v České republice – a zaměstnanost. [CD-ROM]. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013. Vyd. Mendelova univerzita v Brně, s. 176-181. ISBN 978-80-7375-884-4

KUPČÁK, V., SLOUP, R., ŠMÍDA, Z. 2013. Ekonomická životaschopnost v rámci lesnicko-dřevařského sektoru v ČR. [CD-ROM]. In. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Financovanie  2013 LESY-DREVO“. Vyžádaný referát. Technická univerzita vo Zvolene, s. 37-47. ISBN 978-80-228-2577-1

NERUDA, J., ULRICH, R., KUPČÁK, V., SLODIČÁK, M., ZEMÁNEK. T. 2013 Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: ASTRON studio CZ, a.s. Praha, 2013. 166 s. 1. ISBN 978-80-7375-842-4

KUPČÁK, V., PULKRAB, K. 2012. Ekonomika pěstební činnosti na základě souborů lesních typů. In. „Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi“. Česká lesnická společnost, Těchov u Blanska. Brandýs nad Labem: ÚHÚL Brandýs nad Labem, s. 87-92, 208 str. ISBN 978-80-02-02386-9

KUPČÁK, V.  2012. Některé regionální a sociálně ekonomické aspekty dřevařského průmyslu v České republice.  [CD-ROM]. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2012. Vyd. Mendelova univerzita v Brně, s. 385 - 389. ISBN 978-80-7375-652-9

KUPČÁK, V.  2012. Možnosti analýz regionálního významu lesnictví. Konference. In. „Význam lesnictví pro rozvoj venkova“, Česká lesnická společnost, Humpolec, s. 27 – 34. ISBN 978-80-02-02389-6

KUPČÁK, V. 2012. Diferenciace intenzit hospodaření a finanční samostatnost lesního hospodářství. [CD-ROM].  In. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Financovanie  2012 LESY-DREVO“. Vyžádaný referát, vědecký výbor mezinárodní vědecké konference. Technická univerzita vo Zvolene, s. 47-52. ISBN 978-80-228-2405-7

JÁNSKÝ, J., KUPČÁK, V., PALÁT, M., SOMERLÍKOVÁ, K., VÁLEKOVÁ, S., JUŘICA, A., LÉTALOVÁ, P. 2012. Možnosti řešení disparit v mikroregionech České Republiky. Monografie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 138 s. ISBN 978-80-7375-476-1

HAJDÚCHOVÁ, I. - KUPČÁK, V.  Komparácia daňového zaťaženia lesných podnikov SR a ČR. Monografie. Technická univerzita Zvolen, 2005. 54 s., ISBN 80-228-1412-1

Článek v odborném periodiku

KUPČÁK, V. Analysis of some dynamic series of forest production and trends of forest economics in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 3, s. 119 - 128. ISSN: 1212-4834.

KUPČÁK, V. Kategorizace lesů a její ekonomické aspekty. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 105-113. ISSN: 0322-9688.

KUPČÁK, V. – ŠMÍDA, Z. Forestry and wood sector and profitability development in the wood-processing industry of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 6, s. 244-249. ISSN: 1212-4834.

BADAL, T. – KŠICA, J. – VALA, V. – KUPČÁK, V. VLIV PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH TEPLOT A ÚHRNNÝCH SRÁŽEK NA VLHKOST, VÝHŘEVNOST A POPELOVINU ENERGETICKÉ ŠTĚPKY VYROBENÉ Z TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 4, s. 299-308. ISSN: 0322-9688.

KUPČÁK, V. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – BENÍČKOVÁ, A. Forest management economics based on forest typology. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 2, s. 89-97. ISSN: 0323-1046.

**SUJOVÁ, A. – **MICHAL, J. – KUPČÁK, V. – DUDÍK, R. The Impact of International Trade of Raw Wood to the Economic Growth of Forest-Based Sectors in the Czech and Slovak Republics. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 1102-1111. ISSN: 1930-2126.

Odborná monografie

KUPČÁK, V. – SLODIČÁK, M. – ULRICH, R. – NERUDA, J. Uplatnění sortimentních technologií. Praha: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 2007. 64s. ISBN N.

Kapitoly v odborné knize

KUPČÁK, V. – ULRICH, R. – NERUDA, J. – SLODIČÁK, M. Využití těžebně dopravních strojů v lesním hospodářství ČR. Brno: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 2008. 1s. ISBN 978-80-7399-604-8. s. Využití těžebně dopravních strojů v lesním hospodářství ČR, s. 62 - 70.

KUPČÁK, V. Stavby pro plnění funkcí lesa. Praha: ČKAIT, 2008. 1s. ISBN . s. Stavby pro plnění funkcí lesa, s. 1 - 0. Odkaz

HANÁK, K., KUPČÁK, V., SKOUPIL, J.,  ŠÁLEK, J.,  TLAPÁK, V.,  ZUNA, J.  2008. Stavby pro plnění funkcí lesa. Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2008, 304 str. (kapitola v knize - str. 274 - 300), ISBN 978-80-87093-76-4

Článek ve sborníku z akce

KUPČÁK, V. – PEK, R. The Level of the Wood Raw Material Base Processing in the Czech Republic. In International Scientific Conference: Business Economics and Management (BEM2015) 15.10.2015, Zvolen. Zvolen: Procedia Economics and Finance, 2015. s. 557-564.

VOKATÝ, V. – SVOBODA, T. – KUPČÁK, V. – GAFFOVÁ, Z. – ZÁBORSKÝ, V. BENDING STRENGTH AND PROPORTIONALITY LIMIT OF CYCLIC LOADING ON BEECH AND ASPEN SOLID WOOD. In PATH FORWARD FOR WOOD PRODUCTS: A GLOBAL PERSPECTIVE, PROCEEDINGS OF SCIENTIFIC PAPERS, 2016 05.10.2016, Baton Rouge, LA. : WOODEMA, IA-INT ASSOC ECON & MANAG WOOD PROCESSING & FURN MANUF, SVETOSIMUNSKA 25, ZAGREB, 00000, CROATIA, 2016. s. 23-33.

VOKATÝ, V. – SVOBODA, T. – KUPČÁK, V. – GAFFOVÁ, Z. – ZÁBORSKÝ, V. Bending strength and limit of proportionality of Cyclic Loading on Beech and Aspen Solid Wood. In Jelačić, D. (ed.). The path forward for wood products: a global perspective: WoodEMA, i.a., 05.10.2016, Baton Rouge, Louisiana, USA. Zagreb, Croatia: WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processingand Furniture Manufacturing, Svetošimunska 25, Zagreb, Croatia, 2016. s. 23-34.

Certifikované metodiky

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí, Collection of maps: Subsidies drawn for introducing prevention actions in 2008-2011 according to regions in CZK.ha-1 of forest land including the quantity of paid out requests, subsidy, forestry, prevention actions, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM08-cert, Certifikační číslo 229657/2012-MZE-16222/MAPA286, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů, Collection of maps: Subsidies drawn for restoring forestry potential after disasters in 2008-2011 according to districts in thousands of CZK including representation of legal forms of applicants, subsidy, forestry, forestry potential, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM15-cert, Certifikační číslo 229664/2012-MZE-16222/MAPA293, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů, Collection of maps: Subsidies drawn for restoring forestry potential after disasters in 2008-2011 according to regions in thousands of CZK including representation of legal forms of applicants, subsidy, forestry, forestry potential, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM16-cert, Certifikační číslo 229665/2012-MZE-16222/MAPA294, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle okresů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů, Collection of maps: Subsidies drawn for introducing prevention actions in 2008-2011 according to districts in thousands of CZK including representation of legal forms of applicants, subsidy, forestry, prevention actions, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM17-cert, Certifikační číslo 229666/2012-MZE-16222/MAPA295, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Slavkov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 5 of Forest management plan area Slavkov, division Plumlov Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Slavkov, LU 5, certifikační číslo 229852/2012-MZE-16222/MAPA477, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle krajů v tis. Kč včetně zastoupení právních forem žadatelů, Collection of maps: Subsidies drawn for introducing prevention actions in 2008-2011 according to regions in thousands of CZK including representation of legal forms of applicants, subsidy, forestry, prevention actions, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM18-cert, Certifikační číslo 229667/2012-MZE-16222/MAPA296, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 6 Lesního hospodářského celku Slavkov, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 6 of Forest management plan area Slavkov, division Plumlov Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Slavkov, LU 6, certifikační číslo 229853/2012-MZE-16222/MAPA478, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 7 Lesního hospodářského celku Ketkovice, divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s. p, Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 7 of Forest management plan area Ketkovice, division Plumlov Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Ketkovice, LU 7, certifikační číslo 229854/2012-MZE-16222/MAPA479, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 2 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 2 of Forest management plan area Dolní Lomnice, division Karlovy Vary Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Dolní Lomnice, LU 2, certifikační číslo 229856/2012-MZE-16222/MAPA481, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 3 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 3 of Forest management plan area Dolní Lomnice, division Karlovy Vary Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Dolní Lomnice, LU 3, certifikační číslo 229857/2012-MZE-16222/MAPA482, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 4 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 4 of Forest management plan area Dolní Lomnice, division Karlovy Vary Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Dolní Lomnice, LU 4, certifikační číslo 229858/2012-MZE-16222/MAPA483, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 5 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 5 of Forest management plan area Dolní Lomnice, division Karlovy Vary Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Dolní Lomnice, LU 5, certifikační číslo 229859/2012-MZE-16222/MAPA484, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Dolní Lomnice, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 1 of Forest management plan area Dolní Lomnice, division Karlovy Vary Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Dolní Lomnice, LU 1, certifikační číslo 229855/2012-MZE-16222/MAPA480, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

PULKRAB, K. – KUPČÁK, V. – KAŠPAROVÁ, I. Soubor map: Intenzity hospodaření a optimum přímých nákladů pěstební činnosti na LU 1 Lesního hospodářského celku Klášterec nad Ohří, divize Karlovy Vary Vojenských lesů a statků, s. p., Map collection: Management intensities and optimum of silvicultural operations direct costs in forest range 1 of Forest management plan area Klášterec nad Ohří, division Karlovy Vary Military forests and farms, state enterprise , set of forest types, optimum direct costs, silvicultural operations, target forest management, military forests, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, IH Klášterec nad Ohří, LU 1, certifikační číslo 229860/2012-MZE-16222/MAPA485, formát A4, v digitální a tištěné formě, zpracováno v ArcGIS, doplněno legendou, minimalizace přímých nákladů pěstební činnosti v důsledku aplikace optimálních hospodářských opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí, Collection of maps: Subsidies drawn for restoring forestry potential after disasters in 2008-2011 according to districts in CZK.ha-1 of forest land including the quantity of paid out requests, subsidy, forestry, forestry potential, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM05-cert, Certifikační číslo 229654/2012-MZE-16222/MAPA283, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na obnovu lesního potenciálu po kalamitách v letech 2008-2011 podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí, Collection of maps: Subsidies drawn for restoring forestry potential after disasters in 2008-2011 according to regions in CZK.ha-1 of forest land including the quantity of paid out requests, subsidy, forestry, forestry potential, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM06-cert, Certifikační číslo 229655/2012-MZE-16222/MAPA284, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

DUDÍK, R. – ŠMÍDA, Z. – JARSKÝ, V. – KUPČÁK, V. Soubor map: Dotace čerpané na zavádění preventivních opatření v letech 2008-2011 podle okresů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí, Collection of maps: Subsidies drawn for introducing prevention actions in 2008-2011 according to districts in CZK.ha-1 of forest land including the quantity of paid out requests, subsidy, forestry, prevention actions, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012-KERLH-Dudik-SM07-cert, Certifikační číslo 229656/2012-MZE-16222/MAPA285, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněno legendou, vytvořeno v GIS (ArcMap), území ČR, Efektivnost - změna podmínek pro zpracování projektů, které povedou k efektivnějšímu čerpání a využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Optimalizace podmínek čerpání dotačních prostředků v novém programovém období od r. 2014, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 21.12.2012,

Software

PULKRAB, K. – ZEMAN, M. – KUPČÁK, V. – ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. Smlouva o využití softwaru „FeVls“, Contract on “FeVls” Software Use, software; complete prime costs of silvicultural and harvesting operations; improvement felling yields; regeneration felling yields; gross yield of forest production, 2015, GK - Lesnictví, software FeVls, http://fld.czu.cz/vyzkum/software.html, Smlouva o využití softwaru „FeVls“ zpracovaného v rámci řešení výzkumného projektu NAZV. č. QJ1220313 „Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství“ , Program umožňuje pro každý lesní hospodářský celek kvantifikovat reálné a modelové varianty všech podstatných parametrů hospodaření, a to zejména: celkového průměrného přírůstu hodnotového a průměrného přírůstu hodnotového, přímé náklady pěstební a těžební činnosti, výnosy těžby výchovné a těžby obnovní, hrubý zisk lesní výroby. Všechny kalkulace je možno zpracovat pro období splatnosti lesního hospodářského plánu konkrétního lesního hospodářského celku. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PULKRAB, K. – ZEMAN, M. – KUPČÁK, V. – ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. Smlouva o využití softwaru "Fes", Contract on "Fes" Software Use, software; complete prime costs of silvicultural and harvesting operations; improvement felling yields; regeneration felling yields; gross yield of forest production, 2016, GK - Lesnictví, software Fes, http://fld.czu.cz/vyzkum/software.html, Smlouva o využití softwaru "FeVls" zpracovaného v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1220313 "Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství", Program umožňuje pro každý hospodářský subjekt kvantifikovat potenciální modelové varianty všech podstatných parametrů hospodaření, a to zejména: celkového průměrného přírůstu hodnotového a průměrného přírůstu hodnotového, přímé náklady pěstební a těžební činnosti, výnosy těžby výchovné a těžby obnovní a hrubý zisk lesní výroby. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PULKRAB, K. – ZEMAN, M. – KUPČÁK, V. – ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. Smlouva o využití softwaru "FeVls2000", Contract on "FeVls2000" Software Use, software; complete prime costs of silvicultural and harvesting operations; improvement felling yields; regeneration felling yields; gross yield of forest production, 2016, GK - Lesnictví, software FeVls2000, http://fld.czu.cz/vyzkum/software.html, Smlouva o využití softwaru "FeVls" zpracovaného v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1220313 "Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství", Program umožňuje pro každý lesní hospodářský celek kvantifikovat reálné a modelové varianty všech podstatných parametrů hospodaření, a to zejména: celkového průměrného přírůstu hodnotového a průměrného přírůstu hodnotového, přímé náklady pěstební a těžební činnosti, výnosy těžby výchovné a těžby obnovní, hrubý zisk lesní výroby. Všechny kalkulace je možno zpracovat pro období splatnosti lesního hospodářského plánu konkrétního lesního hospodářského celku. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KUPČÁK, V. – MOCEK, I. – PULKRAB, K. – ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – DUDÍK, R. – ZEMAN, I. – POLSTER, PH.D., I. – HLAVÁČKOVÁ, PH.D., I. Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2016, 116s. ISBN: ,

DUDÍK, R. – KUPČÁK, V. – ŠVÉDA, K. – PULKRAB, K. – VACEK, S. – FLORA, DR., J. Studie hospodaření na lesním hospodářském celku Město Litovel a Nová Ves. ČZU v Praze: Město Litovel, 2016, 140s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Koncepce hospodaření v lesích územních samosprávných celků doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2007 Odkaz

Ekonomické aspekty integrovaného lesního hospodářství doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.; Ing. Dudík Roman, Ph.D., 2007

Sawmill Production in the Czech Republic - Situation and Development Tendency doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2007

Ekonomické aspekty kategorizace lesů v České republice doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.; Polster Petr, 2007

Sortimentní technologie a vázanost kapitálu doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.; Ing. Šmída Zbyněk, Ph.D., 2007

Rentabilita v podmínkách dřevozpracujícího podniku doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2007

Návrat lesů na Island? doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2008

Regional Rural Development in the Czech Republic and the Forestry. Ing. Šmída Zbyněk, Ph.D.; doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2009

Jednotný komplexní ekonomický informační systém v lesním hospodářství doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2009

Podnikatelské prostředí a auditing v lesním hospodářství Ing. Šmída Zbyněk, Ph.D.; doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2009

Dřevostavby v zemích polárních oblastí doc. Ing. Kupčák Václav, CSc., 2009

KUPČÁK V., ŠMÍDA Z. 2009. Podnikatelské prostředí a auditing v lesním hospodářství. Auditor, roč. XVI (6/2009), Komora auditorů ČR Praha, s. 4 - 7, ISSN 1210-9096

Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR prof. Ing. Šišák Luděk, CSc.; prof. Ing. Pulkrab Karel, CSc.; doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Sloup Roman, Ph.D.; Ing. Jarský Vilém, Ph.D.; RNDr. Riedl Marcel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, 2010

KUPČÁK, V. – PULKRAB, K. – ZEMAN, M. – SLOUP, M. – SLOUP, R. Podtyp: Výzkumná zpráva; Zpracování systému odvození ekonomického potenciálu lesů pro účely obnovy oblastních plánů rozvoje lesů. 2015, Studie byla vypracována na základě objednávky Ministerstva zemědělství ČR, útvaru: Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, spisová zn.: 3VZ25210/2015-16211, Čj.: 49873/2015-MZE-16211, ze dne 23. 9. 2015..

KUPČÁK, V.; idPublikace = 73165; Název: Mezinárodní vědecká konference „Ekonomická životaschopnost v rámci lesnicko-dřevařského sektoru“-- Neexistuje podtyp publikace --