×
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
banner

Životopis

Nar. 11. ledna 1954 v Ostravě.

1969-70 roční předškolní praxe na Polesí Šenov (Účelový lesní závod Šenov). V letech 1970-1974 studium na Střední lesnické technické škole v Hranicích na Moravě.

Absolvent VŠZ v Brně, obor Lesní inženýrství – 1979 (ing.). V letech 1981 - 1983 postgraduální studium na Lesnické fakultě VŠZ v Brně - obor Ekonomika lesního hospodářství. V roce 1992 absolutorium externí vědecké aspirantury - obor Odvětvová a průřezová ekonomika - ekonomika lesního hospodářství (CSc.). V  letech 1993 - 1994 studium inženýrské pedagogiky na Provozně ekonomické fakultě VŠZ v Brně. Habilitační řízení na MZLU v Brně - obor Lesnická a dřevařská ekonomika a politika (doc.) - 2005.
Praxe: 1979 – 1980 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L., pobočka Frýdek - Místek, technický asistent; 1980 – 1989 Severomoravské státní lesy Krnov, Účelový lesní závod Šenov, projektant, technolog, ekonomický náměstek; 1989 – 1993 Střední lesnická škola Hranice, středoškolský učitel; 1993 – dosud MZLU v Brně, nyní MENDELU v Brně (1993 - 2010 Lesnická a dřevařská fakulta, 2010 - dosud Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, odborný asistent, docent); od 2008 – dosud ČZU v Praze (Fakulta lesnická a dřevařská, docent).
Aktivní členství v organizacích: v letech 1995 – 2010 místopředseda České lesnické společnosti při Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně, od roku 1995 člen a od roku 2000 dosud místopředseda Ekonomická komise Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd, od roku 2005 člen Odboru lesního hospodářství ČAZV. V letech 2003 - 2008 člen Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně, v letech 2005 - 2010 člen Akademického senátu MZLU v Brně (v roce 2008 místopředseda, 2008 - 2010  předseda ekonomické komise). V letech 2006 – 2010 člen redakční rady Journal of Forest Science.

Člen, školitel a garant oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů na LDF MENDELU v Brně, a předseda a školitel oborové rady doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku na FLD ČZU v Praze.

Řešené projekty v posledních pěti letech:
„Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v České republice“. Projekt NAZV č. QF 3233, řešitel (2003 – 2006),
„Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů.“ Výzkumný záměr MŠMT ČR č. MSM 6215648902 Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dříví jako obnovitelné suroviny. Dílčí záměr 01 Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje. LDF MZLU Brno, řešitel (2005 – 2010),
“Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje“. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava (veřejná zakázka), garant, odpovědný řešitel (2007),
„Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů“. Projekt NAZV č. QH71296, řešitel (2007 – 2010),
„Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony“. Projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-57-07-1, řešitel (2007 – 2011),

"Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství." Projekt NAZV č. QJ1220313, odpovědný řešitel - koordinátor (2012 - 2016)

Odborné aktivity: soudním znalec (Krajský soud v Ostravě) v oboru ekonomika, odvětví: hospodářská úprava lesa, ceny a odhady lesů (od roku 1995); auditor a člen Komory auditorů ČR od r. 1997.
Odborné profilace: odvětvová a podniková ekonomika – lesní hospodářství, dřevozpracující průmysl, institucionální výzkum ekonomické reformy a transformace lesního hospodářství ČR, ekonomické analýzy podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, auditing, informační systémy a účetnictví lesních a dřevařských podniků.