×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Výzkum a grantové projekty

Výzkumně se zabývá především herbologií (nauka o plevelech a ochraně proti nim), pěstováním geneticky modifikovaných plodin včetně souvisejících agroekologických aspektů a okrajově také zemědělskou klimatologií. Doposud byl řešitelem cca 15 kompetitivních výzkumných projektů domácích i zahraničních grantových agentur a mnoha projektů vnitřních grantových agentur.

Mezi projekty s celoevropským kontextem patří SIGMEA (Sustainable Introduction of GMOs into European Agriculture) řešený v letech 2002-2006 a PRICE (PRactical Implementation of Coexistence in Europe) řešený v letech 2011-2014, které byly zaměřeny na udržitelnost používání geneticky modifikovaných plodin v evropských podmínkách a pravidla koexistence s konvenčními a ekologickými produkčními systémy.

Tři projekty zaměřené na environmentální a ekologické aspekty pěstování GM plodin v podmínkách ČR byly řešeny také v rámci projektů financovaných Národní agenturou pro zemědělský výzkum - NAZV.

Hlavními oblastmi výzkumu řešenými v rámci současných projektu NAZV je monitoring výskytu a integrovaná ochrana proti plevelům vyskytujícím se obilninách včetně problematiky herbicidní rezistence, především v populacích plevelných trav.

 Jako chairman vědeckého výboru European Weed Research Society koordinuje činnost pracovních skupin a odborné aktivity společnosti.

Seznam dosavadních projektů:

(generováno automaticky informačním systémem ČZU)

Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Výzkum integrovaných systémů ochrany plodin proti plevelům na orné půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Metody hodnocení účinnosti produktů transgenů geneticky modifikovaných organizmů v ochraně rostlin a posuzování rizik při jejich zavádění

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Yield & Quality (Synergetische Nutzung von Satellitenaufnahmen und Prognosemodellen zur Erfassung von Braugerstenertrag und -Qualitaet

Evropská komise, 2001-2005

Syngentha Crop

Evropská komise, 2004-2009

SIGMEA - Sustainable introduction of GMO's into European Agriculture

Evropská komise, 2004-2008

Hodnocení a prevence environmentálních a ekologických rizik při zavádění geneticky modifikovaných plodin v podmínkách ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Studium biodiverzity agrofytocenóz, jejích změn a indikačních funkcí ve vztahu ke způsobům hospodaření na půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Efficacy and Selectivity of Atribut SG (Bayer)

Evropská komise, 2005-2007

Inovace metod diagnostiky rezistence plevelů a jejich využití z hlediska optimalizace používání herbicidů s cílem minimalizace rizika jejich negativního vlivu na diverzitu rostlin v agroekosystému

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Zavádění geneticky modifikovaných hybridů kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a tolerancí k neselektivním herbicidům v ČR s ohledem na biotické složky agroekosystému

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Zkvalitnění experimentální činnosti doktorandů na katedře agroekologie a biometeorologie ve výzkumu souvisejícím s řešením doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, 2011-2011

PRICE - PRactical Implementation of Coexistence in Europe

Evropská komise, 2012-2015

Zlepšení neinvestičního vybavení experimentálních pracovišť katedry agroekologie a biometeorologie v návaznosti na metodiky řešených doktorských disertačních prací.

GA FAPPZ, 2012-2012

Optimalizace metodik a zefektivnění využití experimentálního zařízení katedry agroekologie a biometeorologie při výzkumu realizovaném zaměstnanci a studenty DSP

GA FAPPZ, 2013-2013

Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů

GA FAPPZ, 2014-2014

Optimalizace nových metodických postupů pro řešení doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, 2015-2015

Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů

GA FAPPZ, 2016-2016

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2020

Podpora experimentální práce studentů doktorského studia v oblasti herbicidní rezistence a vlivu agrotechnických postupů na mikrovariabilitu půdního prostředí

GA FAPPZ, 2018-2019

Prohloubení výzkumu v oblasti herbicidní rezistence a biologické ochrany v rámci doktorského studia

GA FAPPZ, 2019-2020

Omics-based approaches to explore the mechanisms of herbicide resistance in the newly identified cases in the Czech Republic

GA FAPPZ, 2021-2022