×
prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
banner

Granty

Geochemické, pedologické a biologické aspekty přístupnosti arsenu a jeho sloučenin pro rostliny

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Zhodnocení speciací a biodostupných forem vybraných rizikových prvků v půdě s produkcí plodin exponované prachovými částicemi v okolí dálnice

Grantová agentura ČR, 2009-2011

Hodnocení rizik příjmu a kumulace arsenu a jeho sloučenin rostlinnými společenstvy na půdách významně kontaminovaných důlní činností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010-2011

Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem

Grantová agentura ČR, 2013-2016

Vliv různých systémů orby na vertikální distribuci živin v zemědělské půdě v douhodobém experimentu s důrazme na problematiku fosforu a síry

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014-2015

Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a transformace v kontaminované oblasti

Grantová agentura ČR, 2017-2019

Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017-2018