×
prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
banner

Publikace

Se svými kolegy a doktorandy publikuje v časopisech s IF, je autorem knih Výživa a hnojení polních plodin, ovoce a zeleniny,Výživa polních a zahradních plodin, Výživa zahradních rostlin, článků v odborných časopisech a řady konferenčních sdělení. Je editorem sborníků konferencí Racionální použití hnojiv.

Článek v odborném periodiku

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SCHWEITZER, K. – VANĚK, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Evaluating of phosphorus quantity/intensity parameters in soil with different systems of organic fertilising. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 9, s. 389 - 394. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

KOLÁŘ, L. – VANĚK, V. – KUŽEL, S. – PETERKA, J. – BOROVÁ-BATT, J. – PEZLAROVÁ, J. Relationships between quality and quantity of soil labile fraction of the soil carbon in Cambisols after liming during a 5-year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 5, s. 193-200. ISSN: 1214-1178.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – ŠILHA, J. – ČERNÝ, J. Spatial variability of total soil nitrogen and sulphur content at two conventionally managed fields. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 10, s. 413 - 419. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. The influence of long-term sewage sludge application on the activity of phosphatases in the rhizosphere of plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 375 - 381. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Úloha vápníku v půdě a biochemický význam Ca v rostlině. Agrochémia, 2006, roč. 46, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1335-2415.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Význam organických hnojiv v zahradních provozech. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 5, s. 68-70. ISSN: 1213-7596.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Ztráty dusíku při produkci a aplikaci stájových hnojiv. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. Mobilita prvků a látek v rhizosféře . Praha: ČZU v Praze, 2008. 150s. ISBN 978-80-213-1861-8.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, Praha, 2007. 167s. ISBN 978-80-86726-25-0.

Kapitoly v odborné knize

VANĚK, V. S námi jste úspěšní. Praha: Agrofert holding, a. s., 2008. 1s. ISBN N. s. Půdní úrodnost, s. 6 - 7.

Článek ve sborníku z akce

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Možnosti vytváření a obnovy půdní úrodnosti. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 27-32.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J. Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 11-14.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 61-67.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Půdní úrodnost. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 15-20.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 43-52.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Vliv hnojení na výnosy plodin a hlavní problémy rostlinné produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 15-22.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Význam a poslání agrochemických rozborů půd. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 9-16.

Certifikované metodiky

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

Ostatní výsledky

Agronomický a ekologický význam pH půd prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, 2005

Časová variabilita obsahu přijatelného fosforu, draslíku a hořčíku a hodnoty pH půdy Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Bazalová Marie, 2005

Consistency of spatial dependence of soil chemical properties in two fields: a geostatistical study Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2004

Dlouhodobé pokusy a současnost prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ladislav Kolář (externí), 2010

Dusík v rostlině a jeho využití prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Pavlík Milan; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2007

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KOZLOVSKÝ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení dusíkem: specifika a aplikace. 2011. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. 19, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

Hnojení v ČR z pohledu setrvalého zemědělství. prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Šilha Jiří, 2004

Jarní hnojení minerálními hnojivy - výživa dusíkem po přezimování. prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2006

Koloběh dusíku v přírodě prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2007

Komposty – významný článek využití odpadů a zajištění půdní úrodnosti Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2009

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Metabolismus síry v rostlinách a její potřeba prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; Ing. Jakl Michal, 2004

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti vytváření a obnovy půdní úrodnosti. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2594-4.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Nitrátová směrnice a její uplatnění v podmínkách ČR Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2008

Obsah síry v půdě a její vztah k obsahu uhlíku a dusíku prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Šilha Jiří, 2008

Optimalizace dávek minerálních hnojiv s ohledem na existenci prostorové a časové variability agrochemických vlastností půdy Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Šilha Jiří; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2005

Podmínky ovlivňující účinnost mimokořenové aplikace hnojiv prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Kolář Ladislav, 2006

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podmínky stanoviště a význam hnojení. 2011. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. 19, č. 28, s. 12-14. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J.Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 11-14. ISBN: 978-80-213-2691-0.

Potřeba vápenatých hmot k vápnění s ohledem na labilní organické látky v půdě, produkci CO2 a pufrační systém půdy a půdní vody Kolář Ladislav; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Kužel Stanislav, CSc.; Štindl Pavel; Šindelářová Marie, 2005

KOLÁŘ, L. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Použití digestátu jako hnojiva – vlastnosti a působení na půdu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 47-52. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 61-67. ISBN: 978-80-213-2594-4.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2594-4.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Racionální použití hnojiv. 2016, Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2016, Praha: ČZU v Praze, 30.11.2016, 167 účastníků (7 zahraniční), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2013, Praha: ČZU v Praze, 28.11.2013, 189 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2011. Praha: ČZU v Praze, 30.11.2011, 156 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2014, Praha: ČZU v Praze, 27.11.2014, 195 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2015, Praha: ČZU v Praze, 26.11.2015, 183 účastníků (4 zahraniční), kolektiv autorů.

Racionální použití hnojiv prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2008

Racionální použití hnojiv prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2010. Místo konání: Praha, ČZU v Praze Stát konání: ČR Datum zahájení: 30.11.2011 Datum ukončení: 30.11.2011 Počet účastníků: 156 Počet zahraničních účastníků: 6 Typ akce: celostátní.

Sborník z 13. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2007

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Síra v životním prostředí. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2224-0.

Současná úroveň spotřeby fosforečných hnojiv a vývoj obsahu přijatelného fosforu v půdách ČR prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Čermák P.; Kolář Ladislav; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2008

Současná úroveň výživy a hnojení dusíkem prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Hlušek Jaroslav, CSc.; Budňáková Michaela, 2007

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Statková hnojiva a jejich využití u zahradních plodin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 39-46. ISBN: 978-80-213-2331-5.

Stopové prvky ve výživě rostlin a jejich vliv na rostlinnou produkci prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Hlušek Jaroslav, CSc., 2004

Temporal variability of available phosphorus, potassium and magnesium in arable soil Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Šilha Jiří, 2004

Úloha Ca v rostlině a půdě prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2005

PAVLÍKOVÁ, D. – **PAVLÍK, M. – VANĚK, V.Úloha chlóru, niklu a kobaltu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 33-37. ISBN: 978-80-213-2895-2.

Úloha organické hmoty v půdě prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. – KOLÁŘ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Úloha síry v rostlinách a její potřeba pro rostliny. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 21-26. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Úloha vápníku v rostlině. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 21-26. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vápník v půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Vliv aplikace listových hnojiv a stimulátorů růstu na výnos zrna kukuřice Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Shejbal Petr, 2006

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na pH půd, potřeba vápnění, faktory ovlivňující potřebu vápnění. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Vliv hnojení na půdní vlastnosti a půdní úrodnost prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D.Vliv hnojení na výnosy plodin a hlavní problémy rostlinné produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2691-0.

Vliv hustoty vzorkování a uspořádání odběrové sítě na průběh prostorové variability obsahu minerálního dusíku v ornici Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2004

Vliv kompostovaných vodárenských železitých kalů na mobilitu fosforu v půdách Ladislav Kolář (externí), prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc. (externí), 2010

Vliv minerálního a organického hnojení na výnos polních plodin a půdní úrodnost Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Vliv zvýšeného obsahu Zn v půdě na metabolismus rostlin prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2007

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití kalů z čistíren odpadních vod. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 19-26. ISBN: 978-80-213-2511-1.

Využití odpadů z bioplynových stanic Kolář Ladislav; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Kužel Stanislav, CSc.; Štindl Pavel, 2009

Výživa a hnojení ozimé pšenice určené (nejen) k potravinářskému využití (1. část) Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Shejbal Petr; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

Výživa a hnojení ozimé pšenice určené (nejen) k potravinářskému využití (2. část) Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Shejbal Petr; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Výživa a hnojení polních plodin. 2016, Výživa a hnojení polních plodin. Praha: Profi Press, 2016, 220s. ISBN 978-80-86726-79-3.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – LOŽEK, O. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Skripta; Výživa poľných a záhradných plodín. 2013, Profi Press SK, Nitra, SR, 2013. 184 s. ISBN: 978-80-970572-3-7.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOLÁŘ, L.Význam a poslání mikroelementů ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 9-14. ISBN: 978-80-213-2895-2.

Význam dlouhodobých pokusů pro praxi, vědu a zaměření výzkumu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 2010

Význam hnojiv v systému výživy rostlin Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Zajištění rostlinné produkce s ohledem na ceny vstupů prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Hlušek Jaroslav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2008

VANĚK, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zásady racionálního hnojení ovocných sadů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 71-78. ISBN: 978-80-213-2331-5.

Zásady výživy rostlin ve zranitelných oblastech Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2008

Závislost mezi některými stanovištními charakteristikami a výnosem plodin prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2008

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.