×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Původ a využití slepic masného typu Ing. Ludmila Klesalová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Původ slepic nosného typu Ing. Ludmila Klesalová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Užitkovost a jatečná hodnota brojlerových králíků v závislosti na přídavku Akomedu R® a době odstavu Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

The effect of dietary selenium sources on growth performance and oxidative stability in broiler chickens Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Divergent selection for shape of the growth curve and technological quality of eggs Ing. Filip Starosta, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., RNDr. Ludmila Hyánková, CSc. (externí), 2010

The effect of vegetable oil on the performance and carcass value in broiler rabbits weaned at 21 days of age Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Technologicky upravená krmiva ve vztahu k zdravotním rizikům koní MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Lucie Saifrtová, Jaroslav Mendlík (externí), Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Genetické zdroje králíků v ČR Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Vliv doby snesení na technologickou hodnotu vajec japonských křepelek doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Ludmila Klesalová, 2010

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

Zkrmování selenu u brojlerových kuřat Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

The effect of Akomed R® and lipase on the performance and carcass characteristics in early weaned rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vliv selenu na růst a jatečnou hodotu brojlerových kuřat Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

The effect of weaning age on performance and meat quality in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

Effect of breed and carcass weight on adipose tissue content in pig carcass belly. Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Mikrobiální kontaminace vaječné skořápky v závislosti na systému ustájení Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The effect of weaning age on performance, carcass value and some physiological charakteristics in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2008

Interactions of age and time of oviposition in egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Performance and carcass composition of czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The effect of nutrition on reproductive parameters in ostriches doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Podsedníček Miroslav; Ing. Klesalová Ludmila, 2008

Penetrace mikroorganismů do vejce v závislosti na ustájení, kvalitě skořápky a době skladování prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Vliv ustájení a genotypu na užitkovost a kvalitu vajec Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Kvalita a barva vaječné skořápky u rychle a pomalu opeřující linie plymutky žíhané doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Hubený Martin; Tyller Milan; Ing. Starosta Filip, 2008

The interaction between housing system, genotype and egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

The effect of housing system, eggshell quality, egg contamination and storage on egg quality. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Výskyt endoparazitů v závislosti na době odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2008

Lipase aktivity till 35 days of age in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Marounek Milan; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Skřivanová Věra, 2008

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Reprodukce a líhnutí pštrosů doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2007

Opeření ptáků – stavba, růst a vývoj ptačího pera doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv hmotnosti násadových vajec na vlastnosti vylíhlých kuřat doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Vostřez Josef; Holubek Jaroslav, 2007

Opeření ptáků – rozdělení peří, pernice, nažiny doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Opeření ptáků - zbarvení a výměna peří doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Snáška vajec a hnízdění ptáků doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv systému ustájení na užitkovost a kvalitu vajec slepic nosného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na podestýlce na začátku snášky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv genotypu na fyzikální ukazatele kvality vajec slepic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Dlouhá Gabriela; Hubený Martin, 2007

Vliv časného odstavu a Akomedu RR na užitkovost a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2007

The effect of Akomed R and lipase on the growth of early weaning rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika; Trnka Milan; Zich Roman, 2007

Interactions of housing system, genotype, time of oviposition and egg quality in egg type hens. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2007

The effect of Akomed R and weaning age on performance, small intestine lipase activity and blood picture in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2007

Změny v jatečné výtěžnosti a krevním obrazu v závislosti na věku brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

Základy chovu okrasného ptactva doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

OBCHOD S BIOPOTRAVINAMI doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2006

Chov pštrosů a jeho produkty doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Heindl Jiří, 2006

Účinek přídavku Akomedu R, lipázy a vliv časného odstavu na složení jatečného těla brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Zich Roman, 2006

The effect of weaning age on performance, nutrient digestibility and lipase activity in broiler rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Berlandyn Andrei, 2006

The effect of early weaning and vegetable oil on the performance and nutrient digestibility of broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006

Kontrola a certifikace bioprodukce doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Hubený Martin, 2005

Jakost produktů ekologického zemědělství doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2005

Selen – významný prvek ve výživě drůbeže i člověka Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Produkce drůbežího vzroste Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Kvalita vajec ve vztahu k systému ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Kvalita vajec v různých systémech chovu nosnic doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Potenciál chovu drůbeže v rozvojových zemích Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Ekologická produkce doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Časný odstav brojlerů Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Jak označovat a evidovat běžce Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin, 2005

Časný odstav u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Reprodukce králíků v závislosti na ročním období a pořadí vrhu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Valášek Václav, 2005

Účinek Akomedu R a lipázy při časném odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Vliv genu rychlosti opeřování na kvalitu vajec doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Šimáně Jan, 2005

Vliv časného odstavu na vývoj vnitřních orgánů a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

Alternativní systémy ustájení králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Odstav králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc., 2004

Odstav králíků ve vztahu k užitkovosti samic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

The effect of restriction on digestibility of nutrients, organ growth and blood picture in broiler rabbit prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

Effect of triacylglycerols of caprylic and capric acid on performance, mortality and digestibility of nutrients in growing rabbits prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Volek Zdeněk, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2004

Replacement of starch by pectin and chicory inulin in the starter diet of early-weaned rabbit: effect on growth, health status, caecal traits and viscosity of the small intestinal content Ing. Volek Zdeněk, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Certifikované metodiky

JANOŠÍKOVÁ, M. – PETRIČÁKOVÁ, K. – ZITA, L. Inovativní postupy v procesu kryokonzervace spermatu genetického zdroje původního českého plemene česká slepice zlatá kropenatá, Innovative procedures in the process of cryopreservation of semen of the genetic source of the original Czech breed of the Czech Golden Spotted Hen, cryopreservation; sperm; genetic source; rooster , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 9457/2022-ČPI, Líheň Studenec, s.r.o. IČO: 25340026, regenerace původního plemene, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká plemenářská inspekce , 15.12.2022,