×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Výzkum a granty

Moje vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje především na chemickou degradaci půd, konkrétně kontaminaci potenciálně rizikovými prvky a acidifikaci a další způsoby degradace lesních půd, a dále na aplikaci pedometriky, geostatistiky a digitálního mapování půd v ochraně půd či v precizním zemědělství, mj. s využitím výsledků měření odrazivosti půd v oblasti viditelného a blízkého infračerveného spektra.

V těchto oblastech jsem řešil řadu výzkumných projektů externích grantových agentur, zejména GAČR a NAZV, nebo na nich spolupracoval. Vedu jednu z klíčových aktivit projektu Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravinovém řetězci" (NutRisk Centre, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845) operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU zaměřenou na zdroje, formy a chování prvků v půdě. Podílel jsem se rovněž na řešení mezinárodního projektu 7. rámcového programu EU iSOIL - Interactions between soil related sciences - Linking geophysics, soil science and digital soil mapping. V současné době vedu českou účast na projektu EJP SOIL: Směrem k udržitelnému hospodaření s půdou ohleduplnému ke klimatu (Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils) evropského programu Horizon 2020.

Spolupracuji rovněž na průzkumu rekultivovaných půd po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách.

Prostorové rozložení volných forem hliníku v lesních půdách vybraných českých pohoří a jeho predikce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy

CIGA, 2004-2005

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., 2005-2005

Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Hodnocení vlastností prostorové variability půd pedometrickými metodami pro tvorbu map v různém rozlišení a návrh metodiky vzorkování

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., 2006-2006

iSOIL - Interactions between soil related sciences - Linking geophysics, soil science and digital soil mapping

Evropská komise, 2008-2011

Korelace spektrálních znaků půd s půdními charakteristikami a jejich využití v digitálním mapování půd

Grantová agentura ČR, 2009-2012

Obsahy sloučenin hliníku v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2013

Vliv disturbančního režimu přírodního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále

Grantová agentura ČR, 2011-2013

Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Podpora dokončení disertačních prací Katedry pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, 2011-2011

Podpora končících a začínajících studentů DSP na katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora kontinuity doktorského studia na katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, 2016-2016

Prostorová predikce půdních vlastností a jednotek založená na poloze v krajině a dalších charakteristikách stanoviště

Grantová agentura ČR, 2017-2019

EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils

Evropská komise, 2019-2024

Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2021

Změny v lesních půdách po kalamitní težbě - vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků

Technologická agentura ČR, 2022-2024

Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem

Technologická agentura ČR, 2023-2026