×
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
banner

Literatura a prameny pro studium historie urbanismu a krajiny

Předkládám seznam základní literatury a pramenů k dějinám urbanismu a krajiny v českém prostředí. Nekladu si za cíl vyjmenovat všechny důležité publikace. Významná díla jsem označil tučně. Většinu z knih zde uvedených jistě najdete v Národní knihovně ČR v Klementinu (www.nkp.cz). Verze září 2019.

1. Populárně naučná-literatura

1.1 Knihy

 • DIAMOND, Jared. Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského druhu. Paseka, 2004.
 • DIAMOND, Jared. Svět, který skončil včera. Brno: Jan Melvil Publishing, 2014.
 • KOUBSKÝ, Petr. Věda podle abecedy. Praha: N media, 2019. ISBN 978-80-907652-1-4.
 • ROSLING, Hans, ROSLING, Ola a ROSLING RÖNNLUND, Anna. Faktomluva. Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. Brno: Jan Melvil Publishing, 2018. ISBN 978-80-7555-056-9.

1.2 Časopisy

 • Vesmír
 • Historická geografie
 • Urbanismus a územní rozvoj

2. Základní literatura

2.1 Archeologie, historie a vývoj krajiny

 • BERANOVÁ, Magdalena a KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 978-80-7277-113-4
 • BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie 6.-12. století. Praha: Libri, 2009. 475 s. , [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7277-413-5
 • BOHÁČ, Zdeněk. Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské. Praha: Zemědělské muzeum Ústavu vědeckotechnických informací, 1978.
 • BOHÁČ, Zdeněk. ‘Postup osídlení a demografický vývoj českých zemí do 15. století’, Historická demografie, 1987 (12. roč.), pp. 59–87.
 • ČERNÝ, Ervín. Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1992.
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 712 s. Česká historie; sv. 20. ISBN 978-80-7106-543-2
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most: Státní galerie výtvarného umění, 1994. 235 s. ISBN 80-85115-48-4
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 616 s. Česká historie; sv. 15. ISBN 978-80-7422-140-8 – Rozsáhlá práce zabývající se mnoha aspekty středověké společnosti, mj. i dějinami osídlení.
 • LOKOČ, Radim a LOKOČOVÁ, Michaela. Vývoj krajiny v České republice. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2016. 103 stran. ISBN 978-80-88212-02-7 – Krátká knížka popisující přelomové okamžiky v historickém vývoji české a moravské krajiny.
 • MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Krigl, 2010. 381 s. ISBN 978-80-86912-36-3
 • MATOUŠEK, Václav. Třebel: obraz krajiny s bitvou. Praha: Academia, 2006. 367 s., [56] s. barev. obr. příl. ISBN 80-200-1466-7
 • ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských 1198 – 1253. Proměna státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
 • ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí (1034 – 1198). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • ŽEMLIČKA, Josef. Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

2.2 Archeologie – DPZ a interdisciplinární přístupy

 • BOHÁČ, Zdeněk. ‘Historical-ecological aspects of the bohemian feudal state economy’, Historická ekologie – Historical Ecology, 1988 (1. roč.), pp. 11–59.
 • BRŮNA, Vladimír a BENEŠ, Jaromír (eds.). Archeologie a krajinná ekologie. Most: Nadace Projekt Sever, 1994. 159 s. – Naprosto zásadní sborník. Doporučuji.
 • GOJDA, Martin a kol. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and airborne laser scanning of the landscape. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 255 s. ISBN 978-80-261-0194-9
 • GOJDA, Martin. Archeologie krajiny: vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: Academia, 2000. 238 s. ISBN 80-200-0780-6 – O moderních metodách v archeologii.
 • GOJDA, Martin a kol. Studie k dálkovému průzkumu v archeologii = Studies in remote sensing for archaeology. Plzeň: Katedra archeologie Fakulty filozofické, Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 119 s., 24 s. obr. příl. ISBN 978-80-7043-922-7
 • KUNA, Martin a kol. Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle = Non-destructive archaeology: theory, methodst and goals. Praha: Academia, 2004. 555 s., [40] s. barev. obr. příl. ISBN 80-200-1216-8
 • SÁDLO, Jiří et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha: Malá skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4

2.3 Krajina a krajinná ekologie

 • CÍLEK, Václav a kol. Obraz krajiny: pohled ze středních Čech. Praha: Dokořán, 2011. 310 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7363-205-2 – Novější verze publikace „Vstoupit do krajiny“.
 • CÍLEK, Václav a kol. Vstoupit do krajiny: o přírodě a paměti středních Čech. Praha: Dokořán, 2004. 110 s. ISBN 80-86569-58-6 – Naprosto zásadní kniha, kterou by měl znát každý student FŽP a vůbec každý, kdo se chce jakkoli zabývat krajinou. Snadno přístupnou formou zpravuje čtenáře o nejdůležitějších tématech spojených s krajinou a urbanismem. Ač není primárně zaměřena na dějiny, přesto podává množství důležitých informací i k historické problematice. Je dostupná v internetové verzi: http://krajina.kr-stredocesky.cz/uvod.asp.
 • FORMAN, Richard T. T. a GODRON, Michel. Krajinná ekologie. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5 – Bible oboru. Druhá nejdůležitější kniha pro práci s krajinou. Ač je to kniha odborná, je velmi dobře čtivá. I když se historii nevěnuje, některé poznatky se prostě „hodí znát“.
 • KOVÁŘ, Pavel. Ekosystémová a krajinná ekologie. Praha: Karolinum, 2014. 169 s. ISBN 978-80-246-2788-5

2.4 Přírodní prostředí

 • BEHRINGER, Wolfgang. Kulturní dějiny klimatu: od doby ledové po globální oteplování. Praha: Paseka, 2010. 404 s. ISBN 978-80-7432-022-4 – Vliv klimatu na různé historické procesy v dějinách lidstva.
 • PÁNEK, Tomáš, ed. a HRADECKÝ, Jan, ed. Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. xv, 422 stran. World geomorphological landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9
 • POKORNÝ, Petr. Neklidné časy: kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Praha: Dokořán, 2011. 369 s. ISBN 978-80-7363-392-9 – Velmi zajímavá kniha o společném ovlivňování přírody a lidské civilizace v období pravěku a raného středověku.
 • SÁDLO, Jiří a STORCH, David. Biologie krajiny: biotopy České republiky. Praha: Vesmír, 2000. 94 s. ISBN 80-85977-31-1

2.5 Ochrana krajinného rázu a plánování krajiny

 • KUPKA, Jiří. Krajiny kulturní a historické: vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na krajinný ráz naší krajiny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. 179 s. ISBN 978-80-01-04653-1
 • LÖW, Jiří a MÍCHAL, Igor. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9 – Ač se tato obsáhlá kniha zabývá primárně problematikou ochrany krajinného rázu, pro účely zkoumání historického vývoje krajiny jsou zde důležité tyto kapitoly: „4.1 Typizace zemědělsky využívaných evropských krajin“, „6.3 Prehistorie krajiny Českých zemí“ a „6.4 Historie kulturní krajiny na našem území“.
 • VOREL, Ivan, ed. a KUPKA, Jiří, ed. Krajinný ráz v sídlech: sídla v rázu krajiny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 124 s. ISBN 978-80-01-04908-2
 • VOREL, Ivan, ed. a SKLENIČKA, Petr, ed. Ochrana krajinného rázu: třináct let zkušeností, úspěchů i omylů--: sborník příspěvků z konference, Praha 2006. Praha: Naděžda Skleničková, 2006. 189 s. ISBN 80-903206-7-8
 • SKLENIČKA, Petr. Pronajatá krajina. Praha: Centrum pro krajinu, 2011. 137 s., 16 s. obr. příl. ISBN 978-80-87199-01-5 – Sbírka esejů komentujících některé současné problémy v krajině.
 • SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9

2.6 Staré mapy

 • BIČÍK, Ivan a kol. (2015) Land Use Changes in the Czech Republic 1845 – 2010. Socio-Economic Driving Forces. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2015.
 • BRŮNA, Vladimír a kol. Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. 46 s. Acta Universitatis Purkynianae. Studia geoinformatica; ISBN 80-7044-428-2
 • HAUSEROVÁ, M. a POLÁKOVÁ, J. Pomůcka pro používání základních historických map. Praha: Ústav památkové péče FA ČVUT, 2015. – Manuál pro používání starých map. Obsahuje popis jednotlivých map, okolnosti jejich vzniku i návod na interpretaci. Nechybí ani množství praktických ukázek. Vyšlo jen on-line: http://www.pamatky-facvut.cz/download/dokumenty/pomucka.pdf.
 • LIPSKÝ, Zdeněk. Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými lesy: Česká zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce, 2000. 71 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-213-0643-2
 • LIPSKÝ, Zdeněk a kol. Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Praha: Karolinum, 2011.
 • MARŠÍKOVÁ, Magdalena a MARŠÍK, Zbyněk. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Praha: Libri, 2007. 182 s., [3] s. obr. příl. ISBN 978-80-7277-318-3
 • SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR, 2002. 279 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 16. ISBN 80-7286-042-9 – Vysokoškolská učebnice historické geografie, úvod do oboru. Podává informace o mnoha tématech, jimž se historická geografie věnuje, rovněž tak o jejích pramenech a metodách.
 • TRPÁKOVÁ, Ivana. Krajina ve světle starých pramenů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7458-053-6

2.7 Suburbanizace a územní plánování

 • MAIER, Karel. Udržitelný rozvoj územíGrada Publishing, 2012.
 • MAIER, Karel. Citizen participation in planning: Climbing a ladder? European Planning Studies, 2001, 9.6: 707-719.
 • MAIER, Karel. Nástroje územního plánování k regulaci suburbanizace. Urbanismus a územní rozvoj, 2012, 15.5: 12-20.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Suburbanizace.cz Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Nahlíženo dne 18. 9. 2019.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Suburbanizace.cz. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 96 s. ISBN 978-80-86561-72-1
 • OUŘEDNÍČEK, Martin, ed., ŠPAČKOVÁ, Petra, ed. a NOVÁK, Jakub, ed. Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013. 338 s. ISBN 978-80-200-2226-4
 • SÝKORA, Luděk, ed. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002. 191 s. ISBN 80-901914-9-5

3. Atlasy

 • HRNČIAROVÁ, Tatiana, ed. et al. Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader (na disku). ISBN 978-80-85116-73-1
 • SEMOTANOVÁ, Eva a kol. Akademický atlas českých dějin. Praha: Academia, 2016. xxviii, 559 stran. ISBN 978-80-200-2574-6

4. Encyklopedie

 • Baťková, Růžena a kol.: Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady
 • Čtverák, Vladimír a kol.: Encyklopedie hradišť v Čechách – Vhodné zejména pro zkoumání raného středověku.
 • Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů
 • Foltýn, Dušan – Sommer, Petr – Vlček, Pavel: Encyklopedie českých klášterů
 • Hlušičková, Hana a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (4 díly)
 • Křivanová, Magda – Štěpán, Luděk: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách
 • Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve SlezskuVynikající dílo sepsané v posledních 20ti letech. Podrobná osmisvazková encyklopedie k dějinám měst. Shrnuje údaje z historických, archeologických a stavebně-historických průzkumů měst, uvádí i demografické údaje a rekonstruuje urbanistický vývoj.
 • Mencl, Václav: Lidová architektura v Československu
 • Menclová, Dobroslava: České hrady
 • Merhautová, Anežka: Raně středověká architektura v Čechách
 • Pešta, Jan: Encyklopedie českých vesnicVyčerpávající pětisvazkové dílo o významných lokalitách lidové architektury v Čechách. Zaobírá se především památkově hodnotnými vesnicemi včetně popisu jejich historického vývoje.
 • Plaček, Miroslav: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí
 • Poche, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech
 • Profous, Antonín a kol.: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny – Práce z přelomu 40. a 50. let, kromě prvních zmínek v písemných pramenech též uvádí rozbor vzniku místních jmen (toponym). Přístupné on-line na adrese mjc.ujc.cas.cz.
 • Sedláček, August: Místopisný slovník historický království českého – Publikace z r. 1909, uvádí první zmínky sídla v písemných pramenech a významné vlastníky v historii.
 • Svoboda, Ladislav – Úlovec, Jiří a kol.: Encyklopedie českých tvrzí (3 díly)
 • Šmahel, František a kol.: Historický atlas měst České republikyVychází jako edice, každý díl se věnuje jednomu městu (do r. 2017 vyšlo 29 dílů). Atlas obsahuje všechny dostupné kartografické a ikonografické prameny k danému městu, a to včetně komentáře. Informace o edici jsou dostupné zde: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/, webová prezentace zde: http://towns.hiu.cas.cz/.
 • Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků
 • Vlček, Pavel a kol.: Umělecké památky Prahy – Malá Strana
 • Vlček, Pavel a kol.: Umělecké památky Prahy – Staré Město

5. Staré katastry

 • Doskočil, Karel a kol.: Berní rula. Sv. 2. Popis Čech r. 1654. Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule (2 díly) – Edice prvního českého katastru z r. 1654. Zachycuje stav po třicetileté válce. Na konci druhého dílu je rejstřík. K jednotlivým obcím jsou vždy uvedeny následující počty hospodářů: sedláci usazení + sedláci pustí, chalupníci usazení + chalupníci pustí, zahradníci usazení + zahradníci pustí. Hospodáři „usazení“ jsou ti, kteří přečkali třicetiletou válku. Hospodáři „pustí“ znamená pustá (neobydlená) stavení, tj. hospodáře zabité či vyhnané za třicetileté války. Sedláci, chalupníci a zahradníci jsou různé majetkové skupiny. Pozor, berní rula zahrnuje toliko rustikál (půda patřící rolníkům), nikoli dominikál (panská půda).
 • Chalupa, Aleš a kol.: Tereziánský katastr český (3 svazky) – Edice katastru z r. 1757. Oproti berní rule zahrnuje i dominikál.

6. Staré mapy

6.1 Mapy vojenských mapování

Jsou k dispozici mapy I. vojenského mapování (cca 1780), II. vojenského mapování (cca 1840) a III. vojenského mapování (cca 1880). II. a III. vojenské mapování bylo vyhotoveno na geodetických základech, zatímco I. vojenské mapování bylo kresleno „od oka“ (přesto je významným zdrojem informací o minulé krajině. Všechna tři mapování jsou dostupná na adrese oldmaps.geolab.cz a na mapire.eu.

6.2 Mapy stabilního katastru

Nadčasové dílo katastrálního mapování z přelomu první a druhé třetiny 19. století. Velmi podrobně zaznamenává krajinný pokryv, včetně detailů zástavby (měřítko 1 : 2 880). Jsou přístupné z webové stránky http://archivnimapy.cuzk.cz/. Přibližte mapu na vybranou oblast a klikněte na požadované katastrální území. Rozbalí se nabídka dostupných starých map a archívu ČÚZK, nahoře je stabilní katastr. Můžete si vybrat mezi císařskými otisky (později nebyly upravovány, zachycují tedy stav v první polovině 19. století) a indikačními skicami (byly později upravovány a dokreslovány).

6.3 Historické ortofotosnímky

Veřejně přístupné jsou letecké snímky z 50. let 20. století. Jejich prezentace je umístěna na adrese kontaminace.cenia.cz (pozor, vyžaduje flash), kromě toho jsou také dostupné na Katedře aplikované geoinformatiky a územního plánování. Pro část území ČR existují i letecké snímky ze 30. let 20. století, ale ty nejsou veřejně vystaveny na internetu. Pro jejich získání je nutno se obrátit přímo na Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého v Dobrušce (VGHMÚř, http://www.mapy.army.cz/vghmur-dobruska).

7. Archeologické a stavebně-historické průzkumy

7.1 Stavebně-historické průzkumy

Stavebně-historické průzkumy jsou většinou archivovány na územních pracovištích NPÚ. Kromě toho existuje jejich neúplná databáze na webu http://www.pruzkumypamatek.cz/shp.php (nutná registrace).

7.2 Archeologické nálezové zprávy

Pro studium dějin urbanismu jsou významným zdrojem informací nálezové zprávy z archeologických výzkumů. Tyto zprávy jsou evidovány v Archeologickém ústavu AV ČR. Některé jsou již dostupně digitálně, jiné pouze v „papírové verzi“. V případě zájmu je potřeba napsat do archívu Archeologického ústavu (http://www.arup.cas.cz/?cat=120) nebo na Archeologickou databázi Čech (http://www.arup.cas.cz/?p=743). Je možné, že některé zprávy budou též uloženy v regionálních muzeích či budou přístupné přes územní pracoviště Národního památkového ústavu, ale s tím nemám zkušenosti. Od června 2017 je v provozu Archeologická mapa ČR (http://archeologickamapa.cz/).

8. Geovědní služby

8.1 Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK umožňuje buď formou WMS služeb pro systém GIS nebo pomocí webové aplikace nahlížení do těchto dat: Základní mapy ČR (soubor topografických map v měřítku 1 : 200 000 až 1 : 10 000), ortofotosnímky, katastrální mapy, stínovaný model terénu vzniklý metodou leteckého laserového skenování (tzv. LiDAR).

8.2 Geoportál INSPIRE

 • Rastrové ekvivalenty topografických map (WMS služba): http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMSServer
 • Potenciální přirozená vegetace (WMS služba): http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/ cenia_ppv/MapServer/WMSServer

8.3 Ostatní geoportály

9. Bibliografie dějin českých zemí

Pro vyhledávání další literatury doporučuji portál „Bibliografie dějin českých zemí“ provozovaný Historickým ústavem AV ČR (https://biblio.hiu.cas.cz/#!/). Vpravo nahoře je okénko umožňující vyhledávání podle zadaných slov.
Takto lze vyhledávat např. regionální literaturu. Ovšem pozor, při práci s regionální historickou literaturou je třeba být obezřetný, neboť se často jedná o publikace staršího data, které přebírají informace z druhé ruky. Někdy také regionální literatura pracuje s pochybnými zdroji. Ale občas je zde možné nalézt velmi zajímavé informace (např. z ústního podání).

10. Sledované jevy

Aneb čeho si všímat při čtení literatury a pramenů:
 • osídlení – archeologické nálezy, vznik, zánik, požáry, války, významné přestavby.
 • komunikace – staré stezky, brody, mosty, novověké silnice, železnice.
 • významné stavby – vznik, zánik, významné přestavby.
 • majetková držba – stabilní x nestabilní, velikost jednotek, významní (bohatí) majitelé.
 • hospodářská činnost – zemědělství, lesnictví, rybníkářství, mlynářství, průmysl apod.