×
Ing. Cyril Neumann, Ph.D.
banner

Manuál pro zkoušku Instruktor jezdectví

V roce 2013 získala ČZU akreditaci k vydávání dokladů o odborné způsobilosti v oblasti sportu – jezdectví pro školení Instruktor jezdectví, spřežení. Ing. Cyril Neumann je garantem tohoto kursu, který je určen studentům ČZU.

           

Instruktor jezdectví, spřežení - ČZU


 • Student mající zájem o splnění zkoušky Instruktor jezdectví se musí přihlásit nejméně 10 dní před konáním zkoušky. Zkouška na instruktora jezdectví bude vypisována zpravidla na přelomu září a října. Termín zkoušky bude oznámen bezprostředně po jeho stanovení prostřednictvím facebooku Hipologie na ČZU. Termín bude vypisován vždy až po státních závěrečných zkouškách. Zkouška na Instruktora spřežení bude vypisována vždy až po projeveném zájmu ze strany studentů ČZU.

Následně po zaslání přihlášky je nezbytné uhradit poplatek 1 500,- Kč na č.ú. ČZU, které bude včas oznámeno.

Zkouška:

 • je jednodenní
 • pro jezdectví se koná v areálu akademického jezdeckého klubu, zkouška instruktorů spřežení bude organizována na pracovišti v Humpolci
 • skládá se z teoretické a praktické části
 • každý student si musí pro zkoušku zajistit vlastního koně – spřežení, jeden kůň - spřežení může v rámci jednoho dne vykonat zkoušku s max. dvěma studenty

Zkouška je určena studentům oboru Chov koní, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty a Speciální chovy. Protože hipologické předměty jsou součástí výuky těchto oborů, teoretická část se skládá pouze:

 • z písemné práce, která na základě předvedených figurantů, popíše stav jejich jezdecké dovednosti, chyby, kterých se při prezentaci dopouštěli a způsob jejich odstranění. Dále pak informaci o koních, jejich vhodnosti pro výcvik, zdravotního stavu a kondice (rozsah max. 2 A4).
 • na základě této práce proběhne s uchazečem o Certifikát instruktora nad jeho prací závěrečná rozprava.

Praktická zkouška se skládá z těchto dílčích zkoušek:

 • z předvedení jezdeckého projevu v rámci drezurní úlohy, (viz příloha 1)
 • ze skokové zkoušky (cca 100 cm výšky)
 • z posouzení společné práce frekventantů v sedle na opracovišti k ověření jejich schopností dodržovat pravidla stanovená pro společný pohyb ve výcvikovém prostoru
 • předvedení praktické práce s frekventanty ve stáji (zásady bezpečnosti a logiky práce při ošetřování, sedlání a uzdění koní)
 • výcviková lekce na jízdárně (povelová technika, schopnost organizace výcviku ad.)
 • výcvik začátečníka na lonži
 • výcvik jezdců k předvedení koní v rámci veterinární přejímky
 • praktickou dovednost při veterinárním zákroku a podkování
 • schopnost poskytnout 1. pomoc při případném zranění jezdce      

V termínu zkoušky je možné zvládnout max. 6 uchazečů. V případě většího zájmu bude vypsáno více termínů.


Časový harmonogram zkoušky: 

         8:00 - prezentace zkoušejících, zkoušející rozděleni do skupiny podle koní

         8:30 – 12:00 - 1. část praktické zkoušky probíhá na více místech a prověří praktické dovednosti uchazečů v sedle, popř. v kočáře (drezurní obdélník bude postaven v rámci kryté haly, při zkoušce spřežení na otevřené jízdárně ČZU v Humpolci, parkur na otevřené jízdárně v Suchdole, popř. na závodišti v Humpolci)

         12:00 – 13:00 - oběd

         13:00 – 15:00 - 2. část praktické probíhá na více místech a prověří praktické dovednosti uchazečů v pozici instruktora (lonžování v rámci kryté haly, popř. na otevřené jízdárně v Humpolci, demonstrace výcvikové lekce na otevřené jízdárně, práce s figuranty ve stáji a před stájí)

         15:00 – 16:30 – teoretická část (test + rozprava)

         17:00 – 17:30 – vyhodnocení zkoušky

 

Průběh zkoušky jezdectví – Akademický klub Suchdol

dopoledne – postupná zkouška, kterou sledují všichni členové komise

po prezentaci zahajují jezdci v určeném pořadí společným opracování na otevřeném kolbišti (hodnocena znalost pravidel společného pohybu jezdců), - po opracování postupně předvedena drezurní úloha (hodnocení jezdeckých schopností) – doba trvání max. 90 minut, - společná stavba parkuru (hodnocena schopnost technická orientace) - doba trvání max. 60 minut, - skokové opracování v hale, - předvedení skokové zkoušky (hodnocení jezdeckých schopností) - doba trvání max. 60 minut

odpoledne – zkouška probíhá na třech místech a komise je rozdělena do tří částí, případná rotace zkoušejících možná

krytá jízdárna – lonžování s figurantem i bez, předvedení koně, - otevřená jízdárna – demonstrace výcvikové lekce, - stáje – demonstrace výcviku začátečníků při zacházení s koněm, sedlání, uzdění, ošetření koně + fixace (hodnocena praktická dovednost a schopnost rozeznat i opravit chyby vyučovaných) – doba trvání max. 120 minut

učebna – teoretický test + rozprava (doba trvání max. 60 minut)

 

Průběh zkoušky spřežení – Humpolec

Podrobnosti stanoveny na základě počtu uchazečů a možností střediska Humpolec. Tato zkouška je pouze alternativou, ale primárně bude snaha o pořádání zkoušky jezdectví. Zkouška má stejný průběh jako zkouška jezdectví, pouze sedlové jezdecké části zkoušky jsou nahrazeny praktickou zkouškou v kočáře (viz příloha 2)

 

Vyhodnocení zkoušky instruktor jezdectví

 • Na základě splnění podmínek zkoušky obdrží student certifikát Instruktor jezdectví
 • Podmínkou udělení certifikátu je úspěšné dokončení bakalářského studia
 • Podmínkou udělení certifikátu je absolvování kursu Přepravce zvířat, který zorganizuje katedra Speciální zootechniky.

 

Zkušební komise:

Zkušební komise je složena ze čtyř komisařů. Jeden z komisařů určen jako hlavní a řídí průběh zkoušky. Komisi jmenuje vedoucí Katedry speciální zootechniky (tři pedagogičtí pracovníci úseku Chov koní + jeden externista).

Časový průběh zkoušky je individuálně měněn na základě počtu studentů. Při praktické části zkoušky musí být přítomen zdravotník, který by dohlížel i na průběh zdravotnické části zkoušky.

Hodnocení zkoušky prováděno řadou dílčích hodnocení – prospěl/neprospěl

Pro úspěšné zvládnutí zkoušky musí být všechny dílčí zkoušky hodnoceny - prospěl

Praktickou zkouškou musí uchazeč prokázat:

osobní jezdeckou vyspělost

znalost povelové techniky

schopnost identifikovat nedostatky figurantů

slovně tyto nedostatky vyjádřit a sdělit jak je odstranit

schopnost rozpoznat problémy koní jak zdravotní, tak výcvikové

schopnost vedení koně i jezdce při výcviku na lonži

schopnost připravit i předvést koně na ruce v rámci veterinární přejímky zvířat

schopnost zvládnout koně při veterinárním zákroku, transportu a podkování

schopnost poskytnout první pomoc a zajistit zdravotnický dohled před příjezdem odborné pomoci

v rámci samostatné písemné práce (studenti ostatních oborů) na zadané téma prokázat zvládnutí teoretických znalostí oboru Chov koní

 

Při praktické části komise hodnotí

celkovou rutinu uchazeče, jeho přístup ke koni, rovnováhu apod., popř. projev při vedení spřežení.

znalost povelové techniky a jízdárenských cviků, schopnost maximálně dodržovat všechny zásady bezpečnosti, schopnost vysvětlovat a opravovat, celkové zvládnutí svěřené skupiny jezdců

ovládání koně při lonžování, postup při uzdění a sedlání popř. postrojování, schopnost vysvětlovat a opravovat jezdce, zvládnutí metodiky předvádění koní

praktická schopnosti zvládnout koně při různých situacích (veterinární zákrok, podkování)

zdravotnickou odbornost

Komise zpracovává protokol o zkoušce, jehož kopii zkoušený získá.


Při teoretické části komise hodnotí

schopnost orientace v hipologické odbornosti, písemný projev a schopnost teoretického vyjádření praktického projevu


Pomůcky potřebné při zkouškách: 

Student musí mít:

vlastního či půjčeného koně se sedlem, uzdečkou a kamašemi, se kterým absolvuje všechny praktické části zkoušky (skok, drezura, lonž, předvádění, praktická manipulace), ostruhy a bič předepsány

vlastní jezdeckou výstroj (viz příloha)

Pořadatel zajišťuje:

lonžovací bič, lonž, popř. vyvazovací či jiné pomocné otěže

překážkový materiál, simulaci drezurního obdélníku, čtenáře drezurní úlohy

povolení předepsaná státní veterinární správou (Svod koní)

Pořadatel nezajišťuje:

ustájení a dopravu koní

Pořadatel nenese jakákoliv rizika spojená s průběhem zkoušky


Opravné zkoušky:

- student, který neuspěje u teoretické části zkoušky, opakuje pouze tuto část nejdříve však za šest měsíců

- student, který neuspěje u kterékoliv části praktické zkoušky, opakuje celou zkoušku nejdříve za 12 měsíců.