×
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
banner

CV and shared materials

Přehled vzdělání:

 

  • Magisterský stupeň studia jsem dokončil v roce 1991 na Agronomické fakultě VŠZ v Praze  získáním titulu Ing.

  • Doktorský stupeň studia na Ústavu urbanismu a územního plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze jsem dokončil v roce 2002 získáním titulu Ph.D.

  • Členem Ćeské komory architektů jsem od roku 2000 jako autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

  • V roce 2011 jsem habilitoval v oboru zahradnictví a získal titul Doc.

           

      Průběh dosavadních zaměstnání:

 

1991- 1993   - Český ústav ochrany přírody (ČÚOP) v Praze, odborný referent

1993 - 1997  - LARECO Praha, samostatný projektant krajinných úprav a ÚSES 

1994 - dosud - vlastní ateliér v oboru zahradní a krajinářské architektury a urbanismu 

      2000 - dosud - vysokoškolský pedagog, katedra zahradní a krajinné architektury 

                              FAPPZ ČZU v Praze

 

             V roce 2002 jsem ukončil studia doktorského stupně na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Disertační práci jsem obhájil na téma Zeleň malých měst. Mým školitelem byl Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. Od roku 2000 jsem autorizovaným architektem České komory architektů pro obor krajinářská architektura.

             V roce1991 jsem nastoupil na Český ústav ochrany přírody v Praze ve funkci odborného referenta ochrany přírody a krajiny. V roce 1993 jsem odešel z ČÚOP Praha do soukromé projekční firmy LARECO. Zde jsem působil jako samostatný projektant, specializující se na krajinné a sadovnické projekty. Řešil jsem samostatně rozsáhlá území generelů ÚSES, zpracovával projekty a plány ÚSES a sadovnické projekty v krajině i intravilánu. Po ukončení zaměstnání ve firmě LARECO v roce 1997 jsem začal působit v oboru samostatně.

             V roce 1994 jsem založil vlastní ateliér krajinářské architektury, v němž se specializuji na projekci zahradně architektonických, sadovnických, krajinářských a urbanistických děl. Zpracovávám projekty řešící problematiku úpravy zahrad u rodinných domů a firemních objektů, projekty rekonstrukcí historických parků, návrhy nových parků, projekty krajinářské, generely zeleně, urbanistická řešení center měst i obcí, zpracovávám návrhy na úpravu pěších zón i městského parteru. Mojí snahou je řešit svěřený prostor komplexně, jak z hlediska sadovnického, tak z hlediska stavebních úprav souvisejících se zadaným prostorem. Představu o rozsahu mojí práce podává seznam publikovaných prací, vědeckých a odborných článků, projektů, studií a přehled pedagogické práce.

             Od roku 1999 jsem členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce zahradních a krajinářských architektů a členem IFLA – International Federation of Landscape Architects.

             Od roku 2000 působím na ČZU v Praze, nejprve na katedře zahradnictví, později na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze. Jsem garantem a vedoucím tří ateliérů – „Ateliéru I.“, „Ateliéru II.“ a "Ateliéru M3" a garantem a přednášejícím předmětu "Systémy sídelní zeleně" a v angličtině vedeného předmětu "Landscaping" v rámci Mgr. stupně studia a garantem předmětu „Pěstování sídelní a krajinné zeleně“ v rámci BC stupně studia. Garantuji a vyučuji také předmět "Sadovnictví" v rámci doktorského stupně studia. Pravidelně vedu bakalářské, diplomové a doktorské práce a konám výstavy studentských prací, vzniklých v rámci ateliérové výuky na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze. Diplomové práce mých diplomantů byly několikrát oceněny v rámci soutěží vědecké odborné činnosti FAPPZ ČZU v Praze. Moji diplomanti se rovněž pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol architektury v České republice, která je pořádána Českou komorou architektů.

 

      Přehled pedagogické a vědecké činnosti:

 

  •   ODBORNÉ MONOGRAFIE:

Jebavý, M. – Pšenička, F. 2010. Pergoly a přístřeškyGrada Publishing, Praha.110s.

                           ISBN 978-80-247-2812-4.

Jebavý, M. – Pšenička, F. 2011. Ploty a živé plotyGrada Publishing, Praha. 112s.

                           ISBN 978-80-247-3662-4.

 

  •  VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTUM:

Jebavý, M. 2007. Zahradní a krajinářská tvorba současnosti, in Člověk a

                             zahrada. FAPPZ ČZU, Praha, 287-295.

Jebavý, M. 2008. Systémy sídelní zeleně I. Ing. M. Jebavý, Praha 1-80.

Jebavý, M. 2009. Přednášky Systémy sídelní zeleně I. (el. verze).

                              Ing. M. Jebavý, Praha.

 Jebavý, M. 2011. Zahrada v proměnách času - funkce zahrady a používané architektonické 

                              prvky v minulosti a současnosti  in Naše zahrada, FAPPZ ČZU, Praha,

                              248-254.

 

  •  VÝUKA VE SVĚTOVÉM JAZYCE NA ČZU:

 Jebavý, M. 2017: Landscaping - Landscape Architecture Studio.

                              ULS Prague.                   .

 
  •  VÝUKA VE SVĚTOVÉM JAZYCE NA ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLE:

 Jebavý, M. 2006: Review of the Landscape Architecture Students Works.

                              NC State University, College of Design Prague Institute.                   .

 

  • OBHÁJENÉ  DOKTORSKÉ, DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

  2  úspěšně obhájené doktorské práce  

40  úspěšně obhájených diplomových prací

 Z toho:

-  2 vítězné práce a 1 třetí místo v soutěžích vědecké odborné činnosti FAPPZ ČZU v Praze

-  1 diplomová práce získala v roce 2011 cenu rektora ČZU

-  5 diplomových prací se zúčastnilo přehlídek diplomových prací všech škol architektury v ČR,  

    organizované Českou komorou architektů, 1 práce postoupila do 2. kola

 5 úspěšně obhájených bakalářských prací 

 

  •  10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRACÍ:

 

 Jebavý, M. 2010 -21.   - Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady v Praze 2                         

                                      (projektová dokumentace pro uzemní řízení a stavební 

                                      povolení – DUR a DSP). Ing. M. Jebavý Praha. Realizováno 2011.

                                      - Studie celkové revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2.  

                                      Doc. M. Jebavý Praha. V realizaci 2012 - 2017.

                                      - Projekt rekonstrukce historické brány Vozová v Riegrových sadech 

                                       v Praze 2. Doc. Matouš Jebavý Praha. DSP, DVZ 2016. V realizaci 2017.

                                      - Projekt komplexní revitalizace prostoru stráně nad pomníkem F. L. Riegra 

                                       a hlavního výhledu na Pražský hrad v Riegrových sadech v Praze 2. 

                                       Doc. Matouš Jebavý Praha. DSP 2017. V přípravě realizace.

Jebavý, M. 2009.           - The landscape around the new navigation lock on the river 

                                      Labe in Přelouč. Journal of Landscape Studies, 2009 (2), 27- 32.

Jebavý, M. 2 007.         - A relationship between the verdure system and land use 

                                      planning of a small town. Horticultural Science, 2007(4),

                                      152-158.

Jebavý, M. 2007.          - Projekt úpravy parku Chmelnice a hřiště v Přešticích,       

                                      severním předměstí (studie proveditelnosti, DUR, DSP).

                                      Doc. M. Jebavý Praha. Realizováno 2011. 

                                      Účast v soutěži PARKY ROKU 2012.

Jebavý, M. 2006-8.       - Generely zeleně obcí Velký Osek, Veltruby a Hradišťko I.

                                      Doc. M. Jebavý Praha.

Jebavý, M. 2005 -6.      - Projekt krajinářského řešení nového plavebního stupně 

                                      Přelouč (DUR,DSP,DVZ). Ředitelství vodních cest – Aquatis –

                                      Doc. M. Jebavý Praha.

Jebavý, M. 2004.          - The verdure System of the Czech Small Towns – the System 

                                      of  the Old and New Areas and Structures, IFLA Central Region 

                                       Conference Abstracts. CZLA, Prague,76-77.

Jebavý, M. 1995.          - Projekt rekonstrukce Husova náměstí ve Velkém Oseku -

                                      dendrologický průzkum, sadovnické řešení, návrh cestní sítě,

                                      mobiliáře, osvětlení včetně slavnostního nasvícení stromů a 

                                      pomníku mistra Jana Husa, návrh rekonstrukce altánu na odběr

                                      minerální vody, návrh pískovcové kašny.

                                      Ing. M. Jebavý Praha. Realizováno 1995 –1996.

Jebavý, M. 1996.          - Návrh úpravy okolí kostela sv. Martina a Jiráskovy ulice 

                                      ve Slatiňanech - návrh pěší zóny v ulici, návrh žulových dlažeb,

                                      žulové  mozaiky, litinového mobiliáře,  mříží ke stromům, luceren,

                                      pítka, návrh přemístění morového sloupu se sochou Spasitele s 

                                      návrhem nové úpravy okolí sloupu, dendrologický průzkum,

                                      sadovnické řešení. Ing. M. Jebavý Praha.

                                      Realizováno 1996 - 98.

Jebavý, M. 1996.          - Studie krajinářských úprav dálnice D 11 v úseku Libice n.  

                                      Cidlinou -  Chýšť včetně návrhu ekoduktu. Lareco Praha.

                                      Realizováno 2008.