×
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
banner

Projekt Imunita včel (NAZV)

Představujeme výsledky projektu NAZV QJ1210047

Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění (2012-2016)

V projektu jsou zapojeny tři spoluřešitelské organizace, Výzkumný ústav včelařský, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Česká zemědělská univerzita.

Mikrobiota může hluboce zasahovat do našeho zdraví, což ukazují pokusy na obézních myších. Těm, kterým byly do střeva podány mikroorganismy zdravých jedinců, se hmotnost a cholesterol upravily k normálu, a naopak, mikroflora obézních jedinců navodila u zdravých myší obezitu. Podobně zásadní význam má i mikroflora na zdraví včel a tomuto tématu se věnují týmy z Yale University v USA, Univerzita ve Švédsku a mimo jiné ve spolupráci s VÚV i Česká zemědělská a Masarykova univerzita za grantové podpory MZe ČR.

V rámci společného projektu se oba týmy zabývají vlivem mikroorganismů a přírodní látky sangvinarinu na zdraví včel, indikátory stresu a výnos včelstva. Cílem je pochopit vztahy včel a mikroorganismů, definovat nové spolehlivé biochemické markery stresu včel a vyvinout prostředek, který na základě vědeckých podkladů zvýší šance včelstev odolat nákaze moru včelího plodu v oblastech s vyšším tlakem.

Probiotika - zajímavý koncept s otazníky

Probiotika se stala fenoménem funkčních potravin a veterinárních přípravků posledních dvaceti let. Na trhu se již objevují probiotika pro včely, přitom ale dosud chybí znalosti o přirozené dynamice mikroflory trávicího traktu včel v průběhu vývoje larev i stárnutí dospělců. Probiotika jsou mikroorganismy, které mají po požití přínos pro svého hostitele. Trávicí trakt včel je plný mikroorganismů, které vykonávají řadu důležitých metabolických funkcí: štěpí cukry, lipidy, zásobují hostitele vitamíny skupiny B (referovali jsme ve Včelarství číslo 1/2014). Tato křehká rovnováha se ale za určitých podmínek stresu, například nákazy, může rozkolísat.

Dynamika přirozené mikroflory

Provedli jsme rozsáhlý rozbor mikroflory trávicího traktu všech vývojových stádií včel analýzou 16S genu metodou DGGE.

Obrázek: Vývojové stádia Apis mellifera (jednodenní, třídenní a šestidenní larva, kukla bílá, kukla černá, mladuška, trubec, včela létavka); foto: Jaroslav Havlík, Ondrej Hronec.

Experiment probíhal ve třech lokalitách ve Středočeském kraji a jižních Čechách, vždy u třech včelstev na každém stanovišti.

Zjistili jsme hlavní trendy, kterými mikrobiom v průběhu vývoje včely prochází. U nejmenších stádií převládají Gammaproteobakterie, u starších larev můžeme pozorovat vyšší zastoupení laktobacilů.