×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Krajinářsko urbanistická studie - Všenory (2021-2022)

Projekty > Krajinářsko urbanistická studie - Všenory (2021-2022)

Autorský tým: Ing. MgA. Veronika Syřišťová, Ing. Anna Veselá (Součková) a Ing. Yuliana Kostyunicheva

Obec Všenory se nachází v dramaticky členité krajině v blízkosti řeky Berounky. Obec je z části ukryta ve dvou údolích (údolí Všenorského potoka a terénní deprese modelovaná Mokropeským potokem) a přes úbočí kopce Kámen tyto lokality propojuje svým intravilánem.

Studie se zabývá úpravou několika lokalit a jejich vzájemným propojením.

Lokalita nazvaná Gloriet a sad je historickou krajinnou dominantou obce Všenory a lokálního úseku nivy řeky Berounky. Historická stavba glorietu byla v rámci studie osvobozena od náletových dřevin a znovu tak vyniká její potenciál. V blízké nevyužité ploše je navrhován drobný ovocný sad vycházející z historického charakteru lokality.      

Lokalita Na Burze je charakterově velmi odlišná. Jedná se o centrum obce Všenory a má potenciál bodu setkávání.  Zde studie řeší především funkční a dopravní poměry. V návaznosti na tuto lokalitu je řešena i plocha zvaná Za Zdenkou, v současnosti využívaná jako dětské hřiště, ale v jiných směrech nerozvíjená. Studie zde navrhuje možnost multifunkčního prostoru nabízejícího bedle herních prvků o možnost kulturního vyžití. Studie dále navrhuje propojení této plochy s nově renovovaným kulturním domem Zdenka.

Trochu stranou od předešlých lokalit je plocha zvaná Náves. Jedná se o dřívější návesní plochu obce Mokropsy, která byla historickým rozvojem přičleněna do obce Všenory. Studie je zde inspirována obrazem tradičního českého venkova. Velkou inspirací byla i díla Josefa Lady zobrazující malebný český venkov. Došlo zde ke zhodnocený funkčních vztahů a možností plochy. Na základě detailních analýz bylo přistoupeno k revitalizaci vodního toku, obnově drobné sakrální stavby a vytvoření plochy pro akce pořádané místními obyvateli.

Celým územím byla navržena poznávací trasa, která současně propojuje všechny řešené lokality. Trasa propojuje historické, kulturní ale i zahradně krajinářské zajímavosti Všenor a okolí. Je možno zvolit dvě náročnosti trasy. Náročnější trasa návštěvníka zavede až na vrchol kopce Kámen a umožní mu se rozhlédnout po okolí ze skalních ostrohů. Méně náročná trasa je pak vedena především intravilánem obce.


Landscape and urban planning study of the village of Všenory (2021-2022)

Author team: Ing. MgA. Veronika Syřišťová, Ing. Anna Součková & Ing. Yuliana Kostyunicheva

Revitalisation of four sites in the village of Všenory and its part Horní Mokropsy. The village, situated in the
Berounka river basin, has historically been a popular recreational location, especially for its picturesque and
dynamic terrain, but also for its easy accessibility from Prague. Each site is treated individually and the
character of each is promoted.A tourist circuit linking the sites has been created through the entire landscape
around Všenory.