×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Vlna - Tachovské náměstí (2022-2023)

Projekty > Vlna - Tachovské náměstí (2022-2023)

Autorská dvojice: Ing. MgA. Veronika Syřišťová a Ing. Anna Součková

Návrh reaguje na právě realizované úpravy Tachovského náměstí. V rámci nových úprav je nad ústí tunelu umístěna designová lampa označovaná jako maják. Nyní bude tento maják osvětlovat i prvek, který k tomuto symbolu bezpečí a cesty domů neodmyslitelně patří, a sice moře.

Hladina moře jemně procházející řešeným prostorem láká návštěvníky a vítá je ve světle Žižkova po projití temnotou tunelu. Při odchodu ze Žižkova se pak každý ponoří pod vodní hladinu. Lesklé linie vlnící se nad hlavami návštěvníků doplní celkovou atmosféru místa a stanou se nedílnou součástí různorodého Žižkova. Republika Žižkov dostane své moře.

Vlny také přitahují pozornost, zvědavost a možná vyvolávají i otázky. Zdá se i Vám, že moře nemá s Žižkovem nic společného? Pak si vzpomeňte na génia, který má kousek odtud svůj svatostánek, Járu Cimrmana!


Wave - Tachovské square - Public competition - Praha Žižkov

Author duo: Ing. MgA. Veronika Syřišťová & Ing. Anna Součková

The proposal responds to the modifications of Tachovské náměstí that have just been carried out. As part of the new modifications, a design lamp called a beacon is placed above the tunnel mouth. Now this beacon will also illuminate an element that is inherent to this symbol of safety and the way home, namely the sea.

The sea level gently passing through the designed space attracts visitors and welcomes them in the light of Žižkov after passing through the darkness of the tunnel. On leaving Žižkov, everyone then plunges beneath the surface of water. The shimmering lines rippling above the heads of visitors add to the overall atmosphere of the place and become an integral part of the diverse Žižkov. The Republic of Žižkov gets its sea. 

The waves also attract attention, curiosity and perhaps even raise questions. Does it seem to you that the sea has nothing to do with Žižkov? Then remember the genius who has his shrine not far from here, Jára Cimrman!