×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Landart - Cesty vody (Německo 2022)

Projekty > Landart - Cesty vody (Německo 2022)

Autorská dvojice: Ing. MgA. Veronika Syřišťová a Ing. Anna Součková

Napřimování vodních toků v české krajině je fenoménem druhé poloviny 20. století.

K napřimování vodních toků docházelo z důvodů kolektivizace, v honbě za produkcí, díky scelováním ploch polí nebo vysoušení mokřadů. To zapříčinilo snížení biodiverzity, zhoršila se retenční schopnost půdy a došlo k erozi. Všechny tyto následky jsou bohužel v české krajině patrné dodnes.

Červená přímka upozorňuje na problém napřímených vodních toků. Přímá červená linie kontrastuje s přirozeným tvarem koryta říčky Asha. Instalace tak připomíná důležitost přirozených vodních toků v krajině.

Odkaz na Workshop


Landart - Water ways

Author duo: Ing. MgA. Veronika Syřišťová & Ing. Anna Součková

The straightening of watercourses in the Czech landscape is a phenomenon of the second half of the 20th century.


The straighterization of watercourses occurred due to collectivization, in the chaise for production, due to the consolidation of fields or the draining of wetlands. This has caused a reduction in biodiversity, deterioration in soil retention capacity and erosion. All these consequences are unfortunately still visible in the czech landscape today.


The red line highlights the problem of stressed watercourses. The straight red line contrasts with the natural shape of the Asha river bed. The installation thus recalls the importance of natural watercourses in the landscape.

The link for more information is HERE