×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Revitalizace terasových skleníku v areálu Jarovské botanické zahrady (2023)

Projekty > Revitalizace terasových skleníku v areálu Jarovské botanické zahrady (2023)

Autorský tým: doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc., Ing. Bc. Lukáš Martínek, DiS., Ing. Anna Součková, Ing. MgA. Veronika Syřišťová, RNDr. Oldřich Vacek, SCc.

Předložená studie je vypracovaná ve dvou variantách. Oba návrhy jsou volně inspirovány historickou podobou řešeného území či celé botanické zahrady. Základním rámcem obou variant bylo terasovité řešení terénu, které bylo v návrzích respektováno a podpořeno. Obě varianty ale dávají prostoru zcela nové podoby, a to jak kompozičně, funkčně, tak i použitými materiály. Jedná se svým způsobem o otisky moderní doby a současné krajinářské architektury v lokalitě se silnou zahradně krajinářskou tradicí. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vytvoření zcela nové podoby řešené plochy, namísto rekonstrukcí podob historických. V průběhu plánování nové podoby teras byla v úvahu brána doporučení pro využití lokality, která jsou popsána v dokumentu „Generel rozvoje areálu Střední odborné školy Jarov“, který určuje budoucí funkce a využití lokality. 


Revitalization of terrace greenhouses in the Jarov Botanical Garden (2023)

Author team: doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc., Ing. Bc. Lukáš Martínek, DiS., Ing. Anna Součková, Ing. MgA. Veronika Syřišťová, RNDr. Oldřich Vacek, SCc.

The presented study is prepared in two variants. Both designs are loosely inspired by the historical appearance of the area or the entire botanical garden. The basic framework of both variants was the terraced layout of the terrain, which was respected and supported in the designs. However, both variants give the space a completely new form, both compositionally, functionally and in terms of the materials used. In a way, these are imprints of modern times and contemporary landscape architecture in a location with a strong garden and landscape tradition. For this reason, it was decided to create a completely new form of the area in question, instead of reconstructing the historical ones. In the course of planning the new form of the terraces, the recommendations for the use of the site, which are described in the document "Generel rozvoje areálu Střední odborné školy Jarov", which determines the future functions and use of the site, were taken into account.